Pravila i uvjeti

Opšti uslovi Webshop Trustmark Foundation

Ovi opći uvjeti i odredbe Stichting Webshop Quality od Webshop Quality Mark Foundation, s izuzetkom finansijskih usluga kako je navedeno u Zakonu o finansijskom nadzoru iu mjeri u kojoj su te usluge pod nadzorom Uprave za finansijska tržišta.

Indeks:

 • Član 1 - Definicije
 • Član 2 - Identitet preduzetnika
 • Član 3 - Primjenjivost
 • Član 4 - Ponuda
 • Član 5 - Sporazum
 • Član 6 - Pravo na odustajanje
 • Član 7 – Obaveze potrošača tokom vremena za razmišljanje
 • Član 8. - Ostvarivanje prava potrošača na odustanak i troškovi istog
 • Član 9 - Obaveze preduzetnika pri otkazu
 • Član 10 - Isključivanje prava na povlačenje
 • Članak 11 - Cijena
 • Član 12 - Usklađenost i dodatna garancija
 • Član 13 - Isporuka i primjena
 • Član 14. - Trajanje transakcija: trajanje, otkazivanje i produženje
 • Član 15 - Plaćanje
 • Član 16. - Postupak po prigovoru
 • Član 17 - Sporovi
 • Član 18 - Industrijska garancija
 • Član 19 - Dodatne ili odstupajuće odredbe
 • Članak 20. - Izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja Stichting Webshop Keurmerk

Član 1 - Definicije

Ovi uslovi i odredbe znače:

 1. Dodatni ugovor: Ugovor kojim potrošač nabavlja proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge u vezi sa ugovorom na daljinu i ove stvari, digitalni sadržaj i/ili usluge isporučuje poduzetnik ili treća strana na osnovu dogovora između te treće strane stranka i preduzetnik;
 2. odraz: rok u kojem potrošač može iskoristiti svoje pravo na odustanak;
 3. potrošač: fizičko lice koje ne djeluje u svrhe vezane za njegovu trgovinsku, poslovnu, zanatsku ili profesionalnu djelatnost;
 4. Dan: kalendarski dan;
 5. Digitalni sadržaj: podaci proizvedeni i dostavljeni u digitalnom obliku;
 6. Trajanje ugovora: ugovor koji se proteže na redovnu isporuku predmeta, usluga i/ili digitalnog sadržaja tokom određenog perioda;
 7. Održivi nosač podataka: Bilo koji alat - uključujući e-poštu - koji omogućava potrošaču ili poduzetniku da pohrani informacije koje su lično upućene njemu osobno na način koji će se ubuduće konzultirati ili koristiti tokom perioda koji je prilagođen svrsi za koju su informacije namijenjene, i koji omogućava nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija;
 8. Pravo na povlačenje: mogućnost potrošača da se suzdrži od daljine da bude viđen unutar vremena refleksije;
 9. preduzetnik: fizičko ili pravno lice koje je član Stichting Webshop oznake kvalitete i proizvoda, (pristup) digitalnom sadržaju i/ili uslugama na daljinu za potrošače;
 10. dogovor na daljinu: Ugovor zaključen između preduzetnika i potrošača u kontekstu organizovanog sistema prodaje na daljinu, digitalnih sadržaja i/ili usluga, uključujući jednu ili zajedničko korišćenje do zaključenja ugovora ili više tehnika daljinske komunikacije;
 11. Model obrasca za opoziv: Evropski model obrasca za opoziv u Aneksu I ovih Odredbi i uslova;
 12. Tehnologija za daljinsku komunikaciju: sredstva koja se mogu koristiti za sklapanje ugovora, a da se potrošač i preduzetnik ne moraju sastajati istovremeno u istoj prostoriji;

Član 2 - Identitet preduzetnika

Islamic clothing.nl;
's Gravenzandseweg 41
2291pe Wateringen
Tel: 0174 - 75 03 61 (PON-PET ili 10h - 15h)
klantenservice@islamitischekleding.nl;
Broj Privredne komore: 27306736 Haaglanden
PDV identifikacioni broj: nl001971226b48

Ako je djelatnost preduzetnika predmet odgovarajućeg sistema dozvola: podaci o nadzornom organu;

Ako se preduzetnik bavi regulisanom profesijom:

 • profesionalno udruženje ili organizaciju u kojoj je član;
 • stručni naziv, mjesto u EU ili Evropskom ekonomskom prostoru gdje mu je dodijeljeno;
 • Referenca na profesionalna pravila koja se primenjuju u Holandiji i uputstva gde i kako su ova profesionalna pravila dostupna.

Član 3 - Primjenjivost

 1. Ovi opći uvjeti primjenjuju se na svaku ponudu poduzetnika i na dogovor na daljinu između poduzetnika i potrošača.
 2. Prije zaključenja ugovora na daljinu, tekst ovih općih uvjeta će biti dostupan potrošačima. Ako je to razumno moguće, poduzetnik će prije sklapanja ugovora naznačiti kako se Opći uvjeti poslovanja za poduzetnika mogu vidjeti i da će na zahtjev potrošača biti poslani besplatno.
 3. Ako je daljinski ugovor zaključen elektronskim putem, kontrolišući prethodni stav i prije sklapanja ugovora na daljinu, tekst ovih Općih uvjeta elektroničkim putem do potrošača sačinjava se na način da ga potrošač uznemiri. Jednostavan način može biti pohranjeni na održivom nosaču podataka. Ako je to razumno, prije sklapanja ugovora na daljinu biće precizirano gdje se opći uvjeti mogu preuzeti elektronskim putem i da će se poslati elektronski ili na druge načine na zahtjev potrošača.
 4. U slučaju da se, pored ovih opštih uslova, primenjuju i specifični uslovi proizvoda ili usluge, drugi i treći stav se primenjuju mutatis mutandis i u slučaju konfliktnih uslova uvek se može osloniti na važeću odredbu koja je za njega najpovoljnija. .

Član 4 - Ponuda

 1. Ako ponuda ima ograničen rok važenja ili pod uslovima, to je izričito navedeno u ponudi.
 2. Ponuda sadrži potpun i tačan opis ponuđenih proizvoda, digitalnog sadržaja i/ili usluga. Opis je dovoljno detaljan da omogući dobru procjenu ponude od strane potrošača. Ako poduzetnik koristi slike, one su istiniti prikaz ponuđenih proizvoda, usluga i/ili digitalnog sadržaja. Očigledne greške ili očigledne greške u opsegu ne obavezuju preduzetnika.
 3. Svaka ponuda sadrži takve informacije koje su potrošaču jasne koje su mu prava i obveze vezane za prihvaćanje ponude.

Član 5 - Sporazum

 1. Ugovor će, u skladu sa odredbama stava 4, utvrđen u trenutku prihvatanja isporuke od strane potrošača i ispunjavanja propisanih uslova.
 2. Ako je potrošač elektronski prihvatio ponudu, preduzetnik će odmah elektronskim putem dostaviti potvrdu o prihvatanju ponude. Sve dok primitak ovog prihvata nije potvrđen od strane poduzetnika, potrošač može raskinuti ugovor.
 3. Ukoliko je ugovor uspostavljen elektronski, preduzetnik pronalazi odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu elektronskog prenosa podataka i obezbeđuje bezbedno web okruženje. Ako potrošač može platiti elektronski, poduzetnik će poštovati odgovarajuće sigurnosne mjere za to.
 4. U zakonskim okvirima, preduzetnik može da obavesti da li potrošač može da izmiri svoje obaveze plaćanja, kao i sve one činjenice i faktore koji su bitni za priznavanje ugovora na daljinu. Na osnovu ove studije, ukoliko preduzetnik ima valjan osnov da ne sklopi ugovor, ima pravo da odbije nalog ili zahtev ili da priloži posebne uslove realizaciji.
 5. Poduzetnik će dostaviti sljedeće podatke, u pisanoj formi ili na način da se potrošač može pohraniti na održivi nosač podataka, najkasnije na takav način prilikom isporuke proizvoda, usluge ili digitalnog sadržaja.
  • adresu za posjetu preduzetničkog objekta na koju potrošač može otići sa reklamacijom;
  • uslove pod kojima i način na koji potrošač može iskoristiti pravo na odustanak ili jasan izvještaj o isključenju iz prava na odustanak;
  • informacije o garancijama i postojećem servisu nakon kupovine;
  • cijena koja uključuje sve poreze na proizvod, uslugu ili digitalni sadržaj; Gdje je primjenjivo, troškovi isporuke; i način plaćanja, isporuke ili implementacije sporazuma na daljinu;
  • Uslovi za raskid ugovora ako ugovor traje duže od jedne godine ili na neodređeno vreme;
  • Ako potrošač ima pravo na odustanak, obrazac za opoziv.
 6. U slučaju transakcije u trajanju, odredba iz prethodnog stava se odnosi samo na prvu isporuku.

Član 6 - Pravo na odustajanje

Za proizvode:

 1. Potrošač može rastaviti ugovor o kupovini proizvoda u vremenu za razmatranje od najmanje 14 dana bez navođenja razloga. Preduzetnik može pitati potrošača za razlog odustanka, ali ga ne obavezuje da navede svoj(e) razlog(e).
 2. Vrijeme razmatranja iz stava 1. nastavlja se dan nakon što potrošač ili treća strana koju je predložio potrošač, a koja nije prijevoznik, primi proizvod ili:
  • Ako je potrošač naručio više proizvoda istim redoslijedom: dan kada je potrošač, ili treća strana koju on odredi, primio posljednji proizvod. Poduzetnik može, ako je ovdje obavijestio potrošača prije procesa naručivanja, odbiti narudžbu više proizvoda s različitim rokom isporuke.
  • Ako se isporuka proizvoda sastoji od različitih pošiljki ili komponenti: dan kada je potrošač, ili treća strana koju on odredi, primila posljednju pošiljku ili posljednji dio;
  • U ugovorima za redovnu isporuku proizvoda u određenom periodu: dan kada je potrošač, ili treća strana koju on odredi, primila prvi proizvod.

Za usluge i digitalni sadržaj koji nije isporučen na materijalnom nosaču:

 1. Potrošač može bez navođenja razloga raskinuti ugovor o usluzi i ugovor o isporuci digitalnog sadržaja koji nije dostavljen materijalnom nosiocu najmanje 14 dana. Preduzetnik može pitati potrošača za razlog odustanka, ali ga ne obavezuje da navede svoj(e) razlog(e).
 2. Vrijeme za razmišljanje iz stava 3. upisuje se dan nakon zaključenja sporazuma.

Produženo vrijeme razmatranja za proizvode, usluge i digitalni sadržaj koji nije dostavljen materijalnom nosiocu u slučaju neobavještavanja o pravu na povlačenje:

 1. Ako preduzetnik nije dostavio potrošaču zakonske podatke o pravu na odustanak ili obrazac obrasca za opoziv, vreme za razmatranje se smanjuje dvanaest meseci nakon isteka originala, u skladu sa prethodnim stavovima ovog člana.
 2. Ako je poduzetnik potrošaču dostavio informaciju iz prethodnog stava u roku od dvanaest mjeseci od datuma početka prvobitnog vremena razmišljanja, vrijeme refleksije ističe 14 dana od dana kada je potrošač primio tu informaciju.

Član 7 – Obaveze potrošača tokom vremena za razmišljanje

 1. Tokom vremena razmišljanja, potrošači će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. On će raspakovati ili koristiti proizvod samo u onoj mjeri koja je potrebna da bi se utvrdila priroda, karakteristike i rad proizvoda. Ovdje se polazi od toga da potrošač može samo rukovati proizvodom i pregledavati ga kao što bi to mogao učiniti u trgovini.
 2. Potrošač je odgovoran samo za oštećenje proizvoda koje je rezultat načina postupanja s proizvodom koji nadilazi stav 1.
 3. Potrošač nije odgovoran za oštećenje proizvoda ako mu poduzetnik ili pri sklapanju ugovora nije dao sve zakonom propisane podatke o pravu na odustanak.

Član 8. - Ostvarivanje prava potrošača na odustanak i troškovi istog

 1. Ukoliko potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, on to u roku za razmatranje prijavljuje poduzetniku putem obrasca za odustanak ili na drugi nedvosmislen način.
 2. U najkraćem mogućem roku, a u roku od 14 dana od dana po prijavi iz stava 1., potrošač šalje proizvod nazad ili ga predaje (ovlašćenom predstavniku) preduzetniku. To ne mora sam prikupiti proizvod ako je poduzetnik ponudio. Potrošač je u svakom slučaju poštovao vrijeme povrata ako vrati proizvod prije isteka vremena refleksije.
 3. Potrošač vraća proizvod sa svim isporučenim priborom, ako je to razumno moguće u originalnom stanju i pakovanju, iu skladu sa razumnim i jasnim uputstvima preduzetnika.
 4. Rizik i teret dokazivanja za pravo i pravovremeno ostvarivanje prava na odustanak leži na potrošaču.
 5. Direktne troškove vraćanja proizvoda snosi potrošač, a ne poduzetnik.
 6. Ako potrošač prepozna, prvo da je zatražio da rad usluge ili isporuka plina, vode ili električne energije koja nije spremna za prodaju u ograničenom obimu ili količini počinje u vrijeme razmišljanja, potrošač je poduzetnik koji Iznos duguje srazmjerno onom dijelu obaveze koju je preduzetnik ispunio u trenutku odustajanja u odnosu na potpuno ispunjenje obaveze.
 7. Potrošač ne snosi troškove izvršenja usluga ili isporuke vode, plina ili električne energije koje nisu spremne za prodaju u ograničenom obimu ili količini, kao ni za isporuku daljinskog grijanja, ako:
 • preduzetnik potrošač nije dostavio zakonom propisane podatke o pravu na odustanak, naknadi troškova ukoliko je obrazac za odustanak odustanka ili;
 • Potrošač nije izričito zatražio početak obavljanja usluge ili isporuke plina, vode, struje ili daljinskog grijanja za vrijeme refleksije.

Potrošač ne snosi troškove za potpunu ili djelomičnu isporuku digitalnog sadržaja isporučenog na materijalnom nosaču, ako:

 • On nije izričito odobrio isporuku ispunjenja sporazuma prije isteka vremena za razmatranje;
 • On nije priznao da gubi pravo na povlačenje prilikom davanja dozvole; ili
 • Poduzetnik nije potvrdio ovu izjavu potrošača.

Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, svi dodatni ugovori su krivi po zakonu.

Član 9 - Obaveze preduzetnika pri otkazu

 1. Ukoliko preduzetnik izvrši prijavu odustajanja od strane potrošača elektronskim putem, odmah će poslati potvrdu o prijemu nakon prijema ove obavijesti.
 2. Poduzetnik nadoknađuje sva plaćanja potrošača, uključujući sve troškove dostave koje je preduzetnik uračunao za vraćeni proizvod, bez odlaganja, ali u roku od 14 dana od dana kada ga je potrošač prijavio opoziv. Osim ako poduzetnik ne ponudi sam preuzimanje proizvoda, može čekati s otplatom dok ne dobije proizvod ili dok potrošač ne dokaže da je vratio proizvod, prema kojem vrijeme pada.
 3. Za povraćaj novca, preduzetnik koristi isti način plaćanja koji je koristio potrošač, osim ako se potrošač ne složi sa drugačijim načinom. Nadoknada je besplatna za potrošača.
 4. Ako se potrošač odlučio za skuplji način isporuke od najjeftinije standardne dostave, poduzetnik ne mora otplaćivati ​​dodatne troškove za skuplji način isporuke.

Član 10 - Isključivanje prava na povlačenje

Poduzetnik može isključiti sljedeće proizvode i usluge iz prava na odustajanje, ali samo ako je poduzetnik to jasno naveo u isporuci, barem na vrijeme do zaključenja ugovora:

 1. Proizvodi ili usluge čija je cijena vezana fluktuacijama na finansijskom tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja i koje se mogu javiti u roku za povlačenje
 2. Ugovori koji su zaključeni tokom javne aukcije. Javna aukcija je način prodaje u kojem preduzetnik nudi proizvode, digitalne sadržaje i/ili usluge potrošaču koji je lično prisutan ili mogućnost da lično bude prisutan na aukciji, koju vodi aukcionar, a na kojoj je Uspješni ponuđač. obavezan da iznese proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge;
 3. Ugovori o uslugama, nakon potpune implementacije usluge, ali samo kao:
 • Implementacija je započela uz izričito prethodno odobrenje potrošača; i
 • Potrošač je izjavio da gubi pravo na odustanak čim poduzetnik u potpunosti provede ugovor;

Ugovori o uslugama za smještaj, ako je ugovorom predviđen konkretan datum ili period implementacije i osim za potrebe stanovanja, teretnog prijevoza, usluge iznajmljivanja automobila i ugostiteljstva; Ugovori u vezi sa slobodnim aktivnostima, ako je ugovorom predviđen određeni datum ili period implementacije; Prema specifikacijama potrošača, proizvedeni proizvodi koji nisu prefabrikovani i proizvedeni na osnovu individualnog izbora ili odluke potrošača, ili koji su jasno namenjeni određenoj osobi; Proizvodi koji se brzo kvare ili imaju ograničen rok trajanja; Zapečaćeni proizvodi koji nisu prikladni za smanjenje zdravstvene zaštite ili higijene koji se vraćaju i čiji je pečat slomljen nakon isporuke; Proizvodi koji se po svojoj prirodi neopozivo miješaju s drugim proizvodima nakon isporuke; Alkoholna pića čija je cijena ugovorena pri zaključenju ugovora, a čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana, a čija stvarna vrijednost zavisi od fluktuacija na tržištu na koje preduzetnik nema uticaja; Zapečaćeni audio, video zapisi i računalni softver, čiji je pečat slomljen nakon isporuke; Novine, časopisi ili časopisi, osim pretplata na ovo; Isporuka digitalnog sadržaja osim na materijalnom nosaču, ali samo kao:

 • Implementacija je započela uz izričito prethodno odobrenje potrošača; i
 • Potrošač je izjavio da gubi pravo na odustanak.

Članak 11 - Cijena

 1. Tokom perioda važenja navedenog u ponudi, cijene ponuđenih proizvoda i/ili usluga se ne povećavaju, podložne promjenama cijena zbog promjene stopa PDV-a.
 2. Izuzetno od prethodnog stava, preduzetnik može ponuditi proizvode ili usluge čije su cene vezane za fluktuacije na finansijskom tržištu i kod kojih preduzetnik ne utiče na promenljive cene. Ova vezanost za fluktuacije i činjenica da su sve navedene cijene ciljane cijene su navedene u ponudi.
 3. Povećanja cijena u roku od 3 mjeseca nakon zaključenja sporazuma dozvoljena su samo ako su rezultat zakonskih propisa ili odredbi.
 4. Poskupljenja od 3 mjeseca nakon zaključenja ugovora su dozvoljena samo ako je to predviđeno kod poduzetnika i:
  • oni su rezultat zakonskih propisa ili odredbi; ili
  • Potrošač nadležni organ mora da raskine ugovor sa dejstvom od dana početka povećanja cene.
 5. Cijene navedene u asortimanu proizvoda ili usluga uključuju PDV.

Član 12 - Ugovor o usklađenosti i dodatna garancija

 1. Preduzetnik izjavljuje da proizvodi i/ili usluge ispunjavaju ugovor, specifikacije navedene u ponudi, razumne zahtjeve pouzdanosti i/ili upotrebljivosti i zakonske odredbe i zakonske odredbe na dan zaključenja ugovora/ili vladinih propisa. . Ako je dogovoreno, poduzetnik je također u tome da je proizvod pogodan za drugu upotrebu osim za normalnu.
 2. Dodatna garancija koju daje preduzetnik, njegov dobavljač, proizvođač ili uvoznik ograničava zakonska prava i tvrdnje da se potrošač može obratiti preduzetniku po Ugovoru ako je preduzetnik bio skraćen u ispunjavanju svog dela ugovora.
 3. Pod dodatnom garancijom podrazumijeva se svaka obaveza preduzetnika, njegovog dobavljača, uvoznika ili proizvođača u kojoj su potrošaču dali određena prava ili potraživanja koja prelazi ono što je zakonski obavezna u slučaju da je pao u ispunjenju svog dijela sporazum .

Član 13 - Isporuka i primjena

 1. Poduzetnik će postupati s najvećom mogućom pažnjom prilikom primanja i izvršavanja narudžbi proizvoda i prilikom ocjenjivanja zahtjeva za pružanje usluga.
 2. Kao mjesto isporuke primjenjuje se adresa koju je potrošač obavijestio poduzetniku.
 3. Uz dužno poštovanje onog što je navedeno u članu 4. ovih Opštih uslova, preduzetnik će primljene narudžbe izvršavati uz nadležni hitni slučaj, a najkasnije u roku od 30 dana, osim ako nije ugovoren drugi rok isporuke. Ako isporuka kasni, ili ako se narudžba ne može izvršiti samo ili djelomično, potrošač će to primiti najkasnije 30 dana nakon što je poslao poruku o narudžbi. U tom slučaju potrošači imaju pravo raskinuti ugovor bez troškova i bilo kakve naknade.
 4. Nakon dekompozicije u skladu sa prethodnim članom, preduzetnik će odmah vratiti iznos koji je potrošač uplatio.
 5. Rizik od oštećenja i/ili gubitka proizvoda zasniva se na preduzetniku do momenta isporuke potrošaču ili na unapred postavljenog zastupnika poznatog preduzetniku, osim ako nije izričito drugačije ugovoreno.

Član 14. - Trajanje transakcija: trajanje, otkazivanje i produženje

Otkaz:

 1. Potrošač može ugovoriti ugovor koji je ugovoren na neodređeno vrijeme i koji reguliše ugovorenu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga, u bilo koje vrijeme, uz dužno poštovanje ugovorenih pravila za otkazivanje i otkazni rok ne duži od mjesec dana.
 2. Potrošač otkazuje ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se proteže na dogovorenu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga, u svakom trenutku na kraju ograničenog trajanja, na kraju ograničenog trajanja, sa dužno poštovanje dogovorenih pravila za otkazivanje i rok za otkazivanje od deset Top jedan mjesec.
 3. Potrošač može dogovoriti ugovore navedene u prethodnim stavovima:
  • Otkazivanje u svakom trenutku, a ne ograničeno na otkazivanje u određeno vrijeme ili u određenom periodu;
  • barem poništite na isti način kada ih je On unio;
  • Otkažite uvijek sa istim rokom otkaza ako je poduzetnik sam sebi odredio.

Produžetak:

 1. Ugovor sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga ne može se prećutno produžiti ili obnoviti na određeno vrijeme.
 2. Izuzetno od prethodnog stava, ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovno dostavljanje dnevnih vijesti i nedjeljnih novina i časopisa prećutno se produžava na određeno vrijeme do tri mjeseca, jer potrošač protiv ovog produženog ugovora. Završetak produženja može se otkazati uz period otkazivanja ne duži od mjesec dana.
 3. Ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda ili usluga može se prećutno produžiti na neodređeno vrijeme samo ako potrošač može otkazati u svakom trenutku s rokom za otkazivanje ne dužim od mjesec dana. Rok za otkazivanje je najviše tri mjeseca u slučaju da se ugovor produži na njega, ali manje od jednom mjesečno, dostavljajući dnevne, vijesti i nedjeljne novine i časopise.
 4. Ugovor sa ograničenim trajanjem na ugovoreno nabavku dnevnih, informativnih i nedeljnih časopisa i časopisa (probna ili uvodna pretplata) se ne nastavlja prećutno i automatski prestaje nakon testnog ili uvodnog perioda.

Trajanje:

 1. Ako ugovor traje duže od godinu dana, potrošač može otkazati ugovor u bilo koje vrijeme nakon godinu dana za najviše mjesec dana, osim ako razumnost i pravičnost ne protive otkazu prije isteka ugovorenog trajanja.

Član 15 - Plaćanje

 1. U meri u kojoj nije drugačije navedeno u Ugovoru ili dodatnim uslovima, iznose koje potrošač duguje potrošaču moraju namiriti u roku od 14 dana od ulaska u inventurni period, ili u nedostatku roka za razmatranje u roku od 14 dana od zaključenja sporazum. U slučaju dogovora o pružanju usluge, ovaj rok počinje teći na dan nakon što je potrošač primio potvrdu ugovora.
 2. Prilikom prodaje proizvoda potrošačima, od potrošača se ne mogu nikada zahtijevati opći uvjeti do plaćanja unaprijed veće od 50%. Kada je predviđeno plaćanje unapred, potrošač ne može sebi priuštiti nikakva prava u vezi sa sprovođenjem relevantne narudžbe ili usluge(a) pre nego što se izvrši predviđeno plaćanje unapred.
 3. Potrošač je dužan bez odlaganja prijaviti preduzetniku netačnosti u datim ili navedenim podacima o plaćanju.
 4. Ukoliko potrošač ne ispuni svoje obaveze plaćanja na vrijeme, to nakon što mu je preduzetnik ukazao na kašnjenje u plaćanju i preduzetnik je dodijelio potrošaču rok od 14 dana da ispuni svoje obaveze plaćanja nakon ulaganja plaćanja u roku od ovog roka od 14 dana, zbog iznosa koji još dospeva po zakonskoj kamati, a preduzetnik ima pravo da naplati troškove vansudske naplate koje je napravio. Ovi troškovi naplate iznose maksimalno: 15% preko nepodmirenih iznosa od 2,500 €; 10% na narednih 2,500 €, = i 5% na narednih 5,000 €, = sa minimalno 40 €, =. Preduzetnik može odstupiti od navedenih iznosa i procenata u korist potrošača.

Član 16. - Postupak po prigovoru

 1. Preduzetnik ima dovoljno najavljen žalbeni postupak i postupa sa prigovorom u skladu sa ovim žalbenim postupkom.
 2. Reklamacije na provedbu ugovora moraju biti u potpunosti i jasno definirane u stručnom roku nakon što je potrošač uočio nedostatke.
 3. Reklamacije podnesene preduzetniku priznaju se u roku od 14 dana od dana prijema. Ukoliko je za reklamaciju potrebno predvidljivo duže vrijeme obrade, poduzetnik odgovara u roku od 14 dana uz obavijest o prijemu i naznaku kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.
 4. Prigovor na proizvod, uslugu ili uslugu od poduzetnika može se podnijeti i putem obrasca za reklamaciju na stranici potrošača web stranice Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) Žalba se zatim šalje relevantnom preduzetniku i Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Ukoliko se pritužba ne može riješiti u razumnom roku ili u roku od 3 mjeseca od podnošenja prigovora, stvara se spor koji je podložan rješavanju spora.

Član 17 - Sporovi

 1. Na ugovore između poduzetnika i potrošača na koje se odnose ovi opći uvjeti primjenjuju se samo holandski zakoni.
 2. Sporovi između potrošača i preduzetnika oko sklapanja ili sprovođenja ugovora u vezi sa proizvodima i uslugama koje će se isporučiti ili isporučiti ovom preduzetniku mogu, u skladu sa sledećim, i potrošači i preduzetnik podneti Komitetu za sporove Webshop-a, PO Box 90600, 2509 LP u Hagu (www.sgc.nl).
 3. Spor se obrađuje samo od strane Komisije za sporove, ako je potrošač prvo podnio svoju žalbu preduzetniku u određenom roku.
 4. Najkasnije tri mjeseca od nastanka spora, spor se mora podnijeti u pisanoj formi Komitetu za sporove.
 5. Ako potrošač želi da podnese spor Komisiji za sporove, preduzetnik je vezan za ovaj izbor. Ukoliko preduzetnik to želi, potrošač će se u roku od pet sedmica od dana podnošenja zahtjeva od strane poduzetnika u pisanoj formi izjasniti da li i on želi da ga spor riješi nadležni sud. Ako preduzetnik u roku od pet sedmica ne čuje izbor potrošača, preduzetnik ima pravo da podnese spor nadležnom sudu.
 6. Komisija za sporove odlučuje pod uslovima utvrđenim Pravilnikom Komisije za sporove (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop† Odluke Komisije za sporove donose se putem obavezujućeg savjeta.
 7. Komisija za sporove se neće baviti sporom niti prekinuti tretman ako je preduzetniku odobrena isplata, koji je u stečaju ili je stvarno prekinuo svoje poslovanje prije nego što je spor riješila Komisija u sednice i istaknuto je završno saopštenje.
 8. Ako je, pored web-trgovine Komisije za sporove, ovlaštena druga priznata ili Komisija za sporove za potrošačka pitanja (SGC) ili Institut za žalbe (KIFID) za finansijske usluge (KIFID), za sporove koji se prvenstveno odnose na način prodaje ili isporuke Komiteta za sporove Stichting Webshop Keurmerk na Preferred. Za sve ostale sporove, druga priznata komisija za sporove povezana sa SGC-om ili Kifidom.

Član 18 - Industrijska garancija

 1. Stichting Webshop Keurmerk jamči da će njegovi članovi ispuniti obavezujuće savjete Komisije za sporove Webshop Keurmerk, osim ako član ne odluči dostaviti obavezujuće mišljenje u roku od dva mjeseca nakon njihovog slanja na pregled. Ova garancija oživljava ako je sud zadržao obavezujući savjet nakon revizije i presude iz koje se ispostavilo da je to slijedilo. Do maksimalnog iznosa od 10,000 € po obavezujućem mišljenju, ovaj iznos će biti isplaćen potrošačima od strane Stichting Webshop Keurmerk. Ako iznosi veći od 10,000 € po obavezujućem savjetu, bit će plaćeno 10,000 €. Za nekoliko, Stichting Webshop Keurmerk ima obavezu da osigura da član ispunjava obavezujuće mišljenje.
 2. Za primjenu ove garancije potrebno je da se potrošač na to pismeno žali u Stichting Webshop Keurmerk i da svoje potraživanje prenese na poduzetnika na Stichting Webshop Keurmerk. Ukoliko je potraživanje od preduzetnika veće od 10,000 €, potrošaču se nudi da svoje potraživanje u iznosu koji prelazi iznos od 10,000 € prenese na Stichting Webshop Keurmerk, nakon čega ova organizacija na svoje ime i troškove kao kao rezultat, postavljat će se pitanja koja će zadovoljiti potrošače.

Član 19 - Dodatne ili odstupajuće odredbe

Osim ovih Općih uvjeta, odredbe ovih Općih uvjeta ne smiju biti u pisanoj formi da bi bile utvrđene u pisanoj formi ili na način da ih potrošač može pohraniti na pristupačan način na održivom nosaču podataka. .

Članak 20. - Izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk neće mijenjati ove opšte uslove osim u konsultaciji sa Udruženjem potrošača.
 2. Izmjene ovih Odredbi i uslova stupaju na snagu tek nakon što su u tom smislu objavljene, pod uslovom da će u slučaju primjenljivih izmjena tokom trajanja ponude prevladati korist za potrošače.

Adresa Webshop Foundation Hallmark:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

ANEKS I: Model obrasca za opoziv

Model obrasca za opoziv
(Popunite i vratite ovaj obrazac samo kada želite da povučete ugovor)

Uključeno:

 • [ime preduzetnika]
 • [Geografska adresa poduzetnik]
 • [broj faksa preduzetnik, ako je dostupan]
 • [E-mail adresa ili elektronska adresa preduzetnika]

Ja / mi * dijelimo / dijelimo * vas ovdje, da ja / mi * naš dogovor u vezi

 • Prodaja sljedećih proizvoda: [indikacija proizvoda] *
 • Isporuka sljedećeg digitalnog sadržaja: [Indikacija digitalnog sadržaja] *
 • Rad sljedeće usluge: [usluga indikacije] *,

Otkriti / opozvati *

Naručeno * / primljeno u *

 • [datum narudžbe u uslugama ili račun u proizvodima]
 • [imena potrošača]
 • [Adresa potrošača(a)]
 • [Potrošači ručnog crtanja] (samo kada se ovaj obrazac preda na papiru)

* Izbrišite ono što se ne odnosi ili popunite ono što se odnosi.