Uslovi

Opći uvjeti i odredbe Stichting Webshop Keurmerk

Ovi Opšti uslovi poslovanja Stichting Webshop Keurmerk izrađeni su u konsultaciji sa Potrošačka obveznica [Udruženje potrošača] u kontekstu Koordinacione grupe za samoregulaciju Socioekonomskog savjeta i stupa na snagu 1. juna 2014.

Sadržaj

Član 1 - Definicije
Član 2 -
The Entrepreneur's identitet
Član 3 - Primjenjivost
Član 4 - Ponuda
Član 5 - Sporazum
Član 6 - Pravo na odustajanje
Član 7 -
Obaveze potrošača tokom perioda razmatranja
Član 8 – DPpodsticanje potrošača pravo na povlačenje i troškove
Član 9 -
Obaveza preduzetnika u slučaju odustajanja
Član 10 - Isključivanje prava na povlačenje
Članak 11 - Cijena
Član 12 - Usklađenost i dodatna garancija
Član 13. - Dostava i izvršenje
Član 14 - Ugovor o kontinuiranom izvršenju: trajanje, raskid i produženje Član 15 - Isplata
Član 16. - Postupak po prigovoru
Član 17 - Sporovi
Član 18 - Dodatne ili izmjenjive odredbe
Članak 19. - Izmjena i dopuna Općih uvjeta Webshop Keurmerk

Član 1 - Definicije

U ovim Opštim uslovima, sledeći termini imaju sledeća značenja:

 1. Dodatni ugovor: ugovor u kojem potrošač stječe

  proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge u skladu sa ugovorom na daljinu i tu robu, digitalni sadržaj i/ili usluge isporučuje Preduzetnik ili treća strana na osnovu dogovora između ovog trećeg lica i Preduzetnika;

 2. Period refleksije: period tokom kojeg potrošač može koristiti svoje pravo na odustanak;

 3. potrošač: fizičko lice koje ne djeluje u svrhe koje se odnose na njegovu komercijalnu, trgovinsku, zanatsku ili profesionalnu djelatnost;

 4. Dan: kalendarski dan;

 5. Digitalni sadržaj: podaci proizvedeni i dostavljeni u digitalnom obliku;

 6. Ugovor o kontinuiranom izvođenju: ugovor koji služi za isporuku robe,

  usluge i/ili digitalni sadržaj u datom periodu;

 7. Održivi nosač podataka: bilo koji način, uključujući e-poštu, koji dozvoljava

  Potrošač ili Poduzetnik čuvati informacije koje su njemu lično upućene na način koji omogućava buduće konsultacije i korištenje u periodu koji odgovara svrsi za koju su informacije namijenjene i koji omogućava nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija.

 8. Pravo na povlačenje: the Consumer's mogućnost da se ne nastavi sa dogovorom o udaljenosti u periodu hlađenja;

 9. preduzetnik: fizičko pravno lice koje je član Stichting Webshop Keurmerk i koje potrošačima na daljinu pruža proizvode, (pristup) digitalnom sadržaju i/ili uslugama;

2

10. Ugovor na daljinu: ugovor koji Zaključuju Preduzetnik i Potrošač u okviru organizovanog sistema prodaje proizvoda, digitalnih sadržaja i/ili usluga na daljinu, pri čemu se isključivo ili dodatno koristi jedna ili više tehnologija komunikacije na daljinu do zaključenja ugovora. ugovor;

11. Standardni obrazac za povlačenje: Evropski standardni obrazac za povlačenje uključen u Dodatak 1;

12. Tehnologija za komunikaciju na daljinu: sredstvo koje se koristi za sklapanje ugovora, a da potrošač i preduzetnik nisu zajedno na istom mestu u isto vreme.

Član 2 - Preduzetnikidentitet

Islamitischekleding.nl
's Gravenzandseweg 41
2291PE Wateringen
Tel: 0174 - 75 03 61 (pon-pet od 10h)
- 15 sati) klantenservice@islamitischekleding.nl; Broj Privredne komore: 27306736 Haaglanden PDV identifikacioni broj: NL001971226B48

If Aktivnost preduzetnika podliježe relevantnom režimu licenciranja: podatke o nadzornom organu;

Ako se preduzetnik bavi regulisanom profesijom:

 • -  strukovno udruženje ili strukovna organizacija čiji je on a

  član;

 • -  naziv njegove profesije, mjesto u EU ili u Evropskoj ekonomiji

  Područje na kojem se dodjeljuje;

 • -  upućivanje na pravila profesionalne prakse koja su primjenjiva u

  Nizozemska i informacije o tome gdje i kako se može pristupiti ovim pravilima profesionalne prakse.

  Član 3 - Primjenljivost

 1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na svaku ponudu Preduzetnika i na sve ugovore na daljinu koje sklapaju Preduzetnik i Potrošač.

 2. Prije zaključenja ugovora na daljinu, Preduzetnik će besplatno i u najkraćem mogućem roku učiniti dostupnim tekst ovih Opštih uslova. Ako je to razumno nemoguće, Preduzetnik će naznačiti na koji način se Opšti uslovi mogu uvidjeti i da će se isti poslati besplatno ako se to zahtijeva, prije sklapanja ugovora na daljinu.

 3. Ako je ugovor na daljinu sklopljen elektronskim putem, tekst ovih Općih uvjeta, odstupajući od prethodnog odjeljka i prije sklapanja ugovora na daljinu, može biti dostavljen Potrošaču elektronskim putem na način da ga potrošač može lako pohraniti. na dugoročnom nosaču podataka. Ako je to razumno nemoguće, biće precizirano gdje se Opći uvjeti mogu vidjeti elektronskim putem i da će oni biti poslati na zahtjev Potrošača besplatno, bilo elektronskim putem ili na drugi način, prije zaključenja ugovora na daljinu;

 4. U slučaju da se uz ove Opće uvjete primjenjuju određeni uvjeti proizvoda ili usluge, drugi i treći stav će se primjenjivati ​​u skladu s tim, a u slučaju kontradiktornih uslova, potrošač se uvijek može žaliti na primjenjivu odredbu koja je najviše povoljno za njega/nju.

3

Član 4 - Ponuda

 1. Ako je ponuda ograničenog trajanja ili ako se primjenjuju određeni uvjeti, to će biti izričito navedeno u ponudi.

 2. Ponuda sadrži potpun i tačan opis ponuđenih proizvoda, digitalnog sadržaja i/ili usluga. Opis je primjereno detaljan kako bi se potrošaču omogućilo da na adekvatan način ocijeni proizvode, usluge i/ili digitalni sadržaj. Ako Preduzetnik koristi slike, one su istinite slike proizvoda i/ili usluga koje pruža. Očigledne greške ili greške u ponudi ne obavezuju preduzetnika.

 3. Sve ponude sadrže takve informacije da je potrošaču jasno koja su prava i obaveze vezane za prihvatanje ponude.

Član 5 - Ugovor

 1. U skladu sa odredbama stava 4., ugovor postaje punovažan kada je potrošač prihvatio ponudu i ispunio postavljene uslove.

 2. Ako je Potrošač prihvatio ponudu elektronskim putem, Preduzetnik će bez odlaganja potvrditi prijem da je prihvatio ponudu elektronskim putem. Sve dok primitak navedenog prihvatanja nije potvrđen, potrošač može odustati od ugovora.

 3. Ukoliko je ugovor zaključen elektronski, Preduzetnik će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti za elektronski prenos podataka i obezbediti bezbedno web okruženje. Ukoliko potrošač može platiti elektronski, Preduzetnik će se pridržavati odgovarajućih mjera sigurnosti.

 4. Preduzetnik može, u granicama zakona, prikupljati informacije o Sposobnost potrošača da ispuni svoju obaveze plaćanja, te sve činjenice i faktore bitne za odgovorno zaključivanje ugovora na daljinu. Ako, postupajući na osnovu rezultata ove istrage, Preduzetnik ima valjane razloge da ne zaključi ugovor, on ima zakonsko pravo da odbije narudžbu ili zahtjev utemeljen na razlozima, ili da priloži posebne uslove implementaciji.

 5. Prije proizvoda, Poduzetnik će dostaviti sljedeće informacije uz proizvod, uslugu ili digitalni sadržaj u pisanoj formi ili na način da ih potrošač može na pristupačan način pohraniti na dugoročni nosač podataka:

  a. adresu za posjetu poslovnoj ustanovi Preduzetnika na kojoj potrošač može stupiti u kontakt sa bilo kojom pritužbom;
  b. uslove pod kojima i način na koji potrošač može ostvariti pravo na odustajanje ili, ovisno o slučaju, jasne informacije o njegovom izuzeću od prava na odustajanje;

  c. informacije koje odgovaraju postojećim postprodajnim uslugama i garancijama;
  d. Cijena koja uključuje sve poreze proizvoda, usluge ili digitalnog sadržaja, gdje je primjenjivo, troškove isporuke i način plaćanja, isporuke ili implementacije ugovora na daljinu;

  e. uslove za otkazivanje ugovora ako ugovor traje duže od jedne godine ili na neodređeno vreme.
  f. standardni obrazac za povlačenje ako potrošač ima pravo na povlačenje.

 6. U slučaju ugovora o kontinuiranom izvršenju, odredba iz prethodnog stava se odnosi samo na prvu isporuku.

Član 6 - Pravo na povlačenje

U slučaju proizvoda:

1. Potrošač može odustati od kupoprodajnog ugovora za proizvod bez navođenja razloga u periodu od najmanje 14 dana. Preduzetnik može pitati potrošača o razlogu za odustajanje, ali ga ne može prisiliti da navede razlog(e).

4

2. Period razmatranja iz podtačke 1 počinje danom kada je proizvod primljen od strane potrošača ili treće strane koju je on unaprijed imenovao i koja nije nosilac, ili

 1. ako je Potrošač naručio više proizvoda istim redoslijedom: dan dalje

  koje je potrošač ili treća strana koju je on imenovao primio posljednji proizvod. Preduzetnik može odbiti narudžbu više proizvoda sa različitim rokovima isporuke pod uslovom da o tome jasno obavijesti potrošača prije procesa narudžbe.

 2. u slučaju da se isporuka proizvoda sastoji od više serija ili dijelova: dan kada je potrošač ili treća strana koju je on odredio primila posljednju seriju ili zadnji dio.

 3. u slučaju dogovora o redovnoj isporuci proizvoda u datom periodu: dan kada je potrošač ili treća strana koju on odredi primio prvi proizvod.

U slučaju usluga i digitalnog sadržaja koji se ne isporučuju na fizičkom prijevozniku:

 1. Potrošač može raskinuti ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom nosaču bez navođenja razloga u roku od najmanje 14 dana. Preduzetnik može pitati potrošača o razlogu za odustajanje, ali ga ne može prisiliti da navede razlog(e).

 2. Period za razmatranje iz člana 3. počinje narednog dana nakon zaključenja sporazuma.

Produženi period refleksije za proizvode, usluge i digitalni sadržaj koji nije dostavljen na fizičkom prevozniku u slučaju da nema informacija o pravu povlačenja:

 1. Ako Poduzetnik nije obezbijedio Potrošaču zakonski propisano

  informacije o pravu na povlačenje ili nije dostavio standardni obrazac za povlačenje, period za razmatranje ističe dvanaest meseci nakon završetka prvobitnog perioda za razmatranje u skladu sa periodom za razmatranje utvrđenim u prethodnim tačkama ovog člana.

 2. Ako je Poduzetnik dostavio Potrošaču informacije iz prethodnog člana u roku od dvanaest mjeseci od dana početka prvobitnog perioda razmišljanja, period razmatranja ističe 14 dana od dana kada je potrošač primio informaciju.

Član 7 – Obaveze potrošača dkoristeći vreme refleksije

 1. Tokom ovog perioda, potrošač će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. Potrošač će raspakovati ili koristiti proizvod samo u mjeri potrebnoj za utvrđivanje prirode, karakteristika i učinka proizvoda. Vodeći princip je da potrošač smije rukovati i pregledavati proizvod samo na način na koji mu je dozvoljeno rukovanje proizvodom u trgovini.

 2. Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti proizvoda koje je uzrokovano načinom rukovanja proizvodom koji je otišao dalje od dozvoljenog u pododjeljku 1.

 3. Potrošač ne snosi odgovornost za smanjenje vrijednosti proizvoda ako mu Poduzetnik prije zaključenja Ugovora nije dostavio sve zakonske podatke o pravu na odustanak.

Član 8 - Vježbajte Potrošač je u pravu povlačenja i troškova

 1. Ukoliko potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, dužan je da u roku za razmatranje nedvosmisleno obavijesti Preduzetnika standardnim obrascem za odustanak.

 2. Potrošač će vratiti proizvod ili ga dostaviti (ovlaštenom predstavniku) Preduzetniku u najkraćem mogućem roku, ali u roku od 14 dana.

5

računajući od dana nakon obavještenja iz podtačke 1. To ne treba učiniti ako je preduzetnik ponudio da sam preuzme proizvod. Potrošač je poštovao rok vraćanja proizvoda u svakom slučaju ako je proizvod vraćen prije isteka roka za razmatranje.

 1. Potrošač će vratiti proizvod sa svim isporučenim priborom i ako je razumno moguće u originalnom stanju i pakovanju iu skladu sa razumnim i jasnim uputstvima datim od strane Poduzetnika.

 2. Rizik i teret dokazivanja za ispravno i blagovremeno ostvarivanje prava na odustanak padaju na Potrošač.

 3. Potrošač snosi direktne troškove vraćanja proizvoda. Ako Poduzetnik nije prijavio da potrošač mora snositi ove troškove ili ako je Poduzetnik istakao da će sam snositi troškove, Potrošač ne mora platiti troškove vraćanja proizvoda.

 4. Ako potrošač odustane nakon što je prvi put izričito zatražio da se obavljanje usluge ili isporuka plina, vode ili električne energije koja nije spremna za prodaju ne počne u ograničenom obimu ili određenoj količini tokom perioda razmišljanja, potrošač će isplati Preduzetniku iznos koji je jednak dijelu obaveze koja je već izvršena u trenutku odustajanja u poređenju sa punim ispunjenjem obaveze.

 5. Potrošač ne snosi troškove za obavljanje usluga snabdijevanja vodom, plinom ili električnom energijom koje nisu pripremljene za prodaju u ograničenom obimu ili količini, kao ni za isporuku daljinskog grijanja ako

a. Preduzetnik nije osigurao Potrošaču zakonski

8.

potrebne informacije o pravu na odustajanje, naknadi

troškove u slučaju odustajanja ili standardni obrazac za odustajanje, ili
b. ako potrošač nije izričito zatražio da se obavljanje usluge ili snabdijevanje plinom, vodom i električnom energijom ili daljinskim grijanjem

započeti tokom perioda razmišljanja.
Potrošač ne snosi nikakve troškove za potpunu ili djelomičnu isporuku digitalnog sadržaja koji nije pohranjen na fizičkom nosaču ako

 1. prije isporuke nije izričito pristao da započne izvršavanje ugovora prije isteka perioda za razmatranje;

 2. nije priznao da gubi pravo na povlačenje prilikom davanja

  saglasnost; ili

 3. ulazpreneur nije potvrdio izjavu potrošača.

9. Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, svi dodatni ugovori prestaju po zakonu.

Član 9 – Obaveze preduzetnika u slučaju odustajanja

 1. Ako Poduzetnik omogući obavještavanje o odustajanju elektronskim putem, dužan je odmah poslati povratnicu.

 2. Poduzetnik će nadoknaditi sve uplate koje je izvršio potrošač, uključujući sve troškove dostave koje potrošač može naplatiti za vraćeni proizvod, što je prije moguće, ali u roku od 14 dana od dana kada ga je potrošač obavijestio o odustajanju. Osim ako Poduzetnik ne ponudi da sam preuzme proizvod, može čekati s vraćanjem dok ne primi proizvod ili dok potrošač ne dokaže da je vratio proizvod, što god se prije dogodi.

 3. Preduzetnik će koristiti isto sredstvo plaćanja koje je koristio i potrošač, osim ako potrošač ne pristane na drugi način. Nadoknada je besplatna za potrošača.

 4. Ako se potrošač umjesto najjeftinije standardne isporuke odlučio za skuplji način isporuke, Preduzetnik ne mora nadoknaditi dodatne troškove za skuplji način.

Član 10 - Isključivanje prava na povlačenje

6

Poduzetnik može isključiti sljedeće proizvode i usluge iz prava povlačenja, ali samo ako je Poduzetnik to jasno obavijestio prilikom izrade ponude ili u svakom slučaju pravovremeno prije zaključenja ugovora:

1. 2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12. 13.

Proizvodi ili usluge čija je cijena podložna fluktuacijama na finansijskom tržištu na koje Poduzetnik nema utjecaja i koje mogu nastati u periodu povlačenja;
Ugovori koji se zaključuju tokom javne aukcije. Javna licitacija je definirana kao prodajna metoda kojom Preduzetnik nudi proizvode, digitalne sadržaje i/ili usluge Potrošaču koji je lično prisutan ili ima mogućnost lično prisustvovati aukciji pod vodstvom aukcionara i pri čemu uspješan ponuđač je dužan kupiti proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge.

Ugovori o uslugama, nakon potpunog izvršenja usluge, ali samo ako

 1. performanse započeto uz izričit prethodni pristanak Potrošača; i

 2. Potrošač je izjavio da će izgubiti pravo na odustanak čim

  Preduzetnik je u potpunosti izvršio ugovor.

Ugovori o uslugama za stavljanje smještaja na raspolaganje kada je predviđeno određeno razdoblje implementacije i osim za potrebe stanovanja, prijevoza robe, usluga iznajmljivanja automobila i cateringa;
Ugovori koji se odnose na slobodne aktivnosti kada je ugovorom određen datum ili period izvođenja;
Proizvodi proizvedeni u skladu sa specifikacijama potrošača koji nisu montažni i koji su proizvedeni na osnovu a Individualni izbor ili odluka potrošača ili koji su namijenjeni određenom osoba;
Pokvarljivi proizvodi ili proizvodi ograničene trajnosti.
Zapečaćeni proizvodi koji iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu prikladni za vraćanje i čiji je pečat polomljen;
Proizvodi koji su zbog svoje prirode nepovratno pomiješani s drugim proizvodima; Alkoholna pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju ugovora, ali čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana, a čija stvarna vrijednost zavisi od fluktuacija na tržištu na koje Preduzetnik ne može uticati.
Zapečaćeni audio i video snimci i kompjuterski programi čiji su pečati pokidani nakon isporuke;
Novine, časopisi ili časopisi, osim pretplate na njih;
Isporuka digitalnog sadržaja osim na fizičkom nosaču, ali samo ako:

 1. performans je bio počeo sa izričitim potrošačkim prije

  saglasnost;

 2. potrošač je izjavio da će time izgubiti pravo na odustanak

  tako.

Članak 11 - Cijena

 1. Cijene pruženih proizvoda i/ili usluga neće se povećavati tokom perioda važenja ponude, podložni promjenama cijena zbog promjene stopa PDV-a.

 2. Suprotno prethodnom stavu, Preduzetnik može ponuditi proizvode ili usluge čije su cijene podložne fluktuacijama na finansijskom tržištu koje su izvan okvira Entrepreneur's kontrolu, po varijabilnim cijenama. U ponudi će biti navedena mogućnost da bude podložna fluktuacijama i činjenica da su sve navedene cijene ciljane cijene.

 3. Povećanja cijena u roku od 3 mjeseca nakon zaključenja ugovora su dozvoljena samo ako su rezultat novog zakonodavstva.

 4. Poskupljenja od 3 mjeseca nakon zaključenja ugovora su dozvoljena samo ako je Preduzetnik to odredio i

a) su rezultat zakonskih propisa ili odredbi, ili

7

b. Potrošač ima ovlaštenje da raskine ugovor prije dana početka povećanja cijene.

5. Sve cijene navedene u pružanju proizvoda ili usluga uključuju PDV.

Član 12 - Izvršenje ugovora i dodatna garancija

 1. Preduzetnik jamči da su proizvodi i/ili usluge u skladu sa ugovorom, sa specifikacijama navedenim u ponudi, sa razumnim zahtjevima upotrebljivosti i/ili pouzdanosti i sa postojećim zakonskim odredbama i/ili državnim propisima na dan zaključenja ugovora. . Ako je dogovoreno, Poduzetnik također jamči da je proizvod pogodan za drugu upotrebu osim za uobičajenu.

 2. Dodatna garancija koju nudi preduzetnik, njegov dobavljač, proizvođač ili uvoznik nikada neće uticati na prava i potraživanja koje potrošač može ostvariti protiv preduzetnika o neuspjehu u ispunjavanju Preduzetnikove obaveze ako Preduzetnik nije ispunio svoj dio ugovora.

 3. 'Dodatna garancija' podrazumijeva svaku obavezu od strane preduzetnika, njegovog dobavljača, uvoznika ili proizvođača u kojem potrošaču ustupa određena prava ili potraživanja koja idu dalje od onoga što je zakonski propisano u slučaju da on ne ispoštuje svoj dio ugovora.

Član 13 - Isporuka i izvedba

 1. Preduzetnik će postupiti sa najvećom mogućom pažnjom prilikom knjiženja narudžbi i izvršavanja narudžbi proizvoda i prilikom procene zahteva za pružanje usluga.

 2. Mjesto isporuke je na adresi koju je potrošač dao Preduzetniku.

 3. Uz dužno poštovanje odredbi člana 4. ovih Opštih uslova, Preduzetnik je dužan da primljene narudžbe izvrši povoljnom brzinom, a najmanje u roku od 30 dana, osim ako nije ugovoren drugi rok isporuke. Ako je isporuka kasnila, ili ako se narudžbina ne može ispuniti ili se može ispuniti samo djelimično, o tome će potrošač biti obaviješten u roku od mjesec dana nakon naručivanja. U takvim slučajevima, potrošač ima pravo da raskine ugovor bez naknade i uz pravo na moguću naknadu.

 4. Nakon odricanja u skladu sa prethodnim stavom, Preduzetnik će odmah vratiti uplaćenu uplatu od strane Potrošača, a najmanje u roku od 30 dana od dana odbijanja.

 5. Rizik gubitka i/ili oštećenja proizvoda snosi Poduzetnik do trenutka isporuke Potrošaču ili zastupnik koji je unaprijed imenovan i obaviješten Potrošaču, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno.

Član 14 - Ugovori o kontinuiranom učinku: trajanje, raskid i obnavljanje
završetak

 1. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor za koji je zaključen

  neograničeno vrijeme i koje se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga, uz dužno poštovanje pravila raskida i podložno ne više od mjesec dana unaprijed.

 2. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga na kraju određenog perioda, uz dužno poštovanje pravila o raskidu i podložno je otkaznom roku od najviše mjesec dana.

 3. Potrošač može otkazati ugovore navedene u prethodnim stavovima:

- u bilo koje vrijeme i ne ograničavajući se na raskid u određeno vrijeme ili u datom periodu;

8

 • - barem na isti način kako ih je on zaključio;

 • - u svakom trenutku uz istu najavu koju je Preduzetnik odredio

  sebe.

  produžetak

 1. Ugovor zaključen na određeno vrijeme koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga ne može se automatski produžiti ili obnoviti na određeno vrijeme.

 2. Izuzetno od prethodnog stava, ugovor na određeno vrijeme koji se proteže na redovnu dostavu dnevnih listova, novina, nedjeljnih novina i časopisa, može se prećutno produžiti na određeni period od najviše tri mjeseca ako potrošač može raskinuti ovaj produženi ugovor prema kraj produženja uz najavu od najviše mjesec dana.

 3. Ugovor sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda ili usluga može se prećutno produžiti na neodređeno vrijeme samo ako ga potrošač može otkazati u bilo koje vrijeme uz obavještenje od mjesec dana. Obavijest je najduže tri mjeseca u vazi, ugovor se odnosi na isporuku dnevnih listova, novina i nedjeljnika i časopisa koja se odvija redovno, ali manje od jednom mjesečno.

 4. Ugovor sa ograničenim trajanjem redovne dostave probnih dnevnih listova, novina, nedeljnika i časopisa (probna ili uvodna pretplata) ne obnavlja se prećutno i prestaje automatski nakon probnog ili uvodnog perioda.

trajanje

8. Ako ugovor traje duže od godinu dana, potrošač može raskinuti ugovor u bilo koje vrijeme nakon jedne godine uz najavu ne duže od mjesec dana, osim ako razumnost i pravičnost ne odupiru raskidu prije isteka ugovorenog roka. .

Član 15 - plaćanje

 1. Ukoliko ugovorom ili dodatnim uslovima nije drugačije određeno, iznose koje potrošač mora platiti mora platiti u roku od 14 dana nakon perioda za razmatranje, ili ako nema roka za razmišljanje u roku od 14 dana nakon zaključenja ugovora. U slučaju ugovora o pružanju usluge, ovaj rok počinje teći od dana kada je Potrošač primio potvrdu ugovora.

 2. Prilikom prodaje proizvoda Potrošačima nije dozvoljeno ugovaranje akontacije veće od 50% u Opštim uslovima poslovanja. Ako je ugovorena avansna uplata, Potrošač ne može ostvariti nikakva prava u vezi s izvršenjem predmetne narudžbe ili usluge/usluge u pitanju prije nego što izvrši ugovoreno plaćanje unaprijed.

 3. Potrošač je dužan odmah obavijestiti Preduzetnika o mogućim netačnostima u podacima o plaćanju koji su dati ili navedeni.

 4. U slučaju da potrošač nije na vrijeme ispunio svoju obavezu plaćanja, a Poduzetnik mu je ukazao da je plaćanje kasnilo i dao potrošaču rok od 14 dana da ispuni svoje obaveze plaćanja, potrošač je dužan platiti zakonsku kamatu na iznos koji treba platiti i Preduzetnik ima pravo naplatiti Potrošaču sve troškove vansudske naplate. Ovi troškovi vansudske naplate ne iznose više od 15% za neizmirene iznose do 2,500 €, 10% za narednih 2,500 € i 5% za sljedećih 5000 €, sa minimalno 40 € Preduzetnik može odstupiti od navedenih iznosa i procenata u korist Potrošača.

Član 16. - Postupak po prigovoru

1. Preduzetnik ima dobro objavljeni žalbeni postupak i rješava prigovor u skladu sa ovim žalbenim postupkom.

9

2. Reklamacije na izvršenje ugovora moraju se predati preduzetniku u potpunosti i jasno opisane u razumnom roku nakon što potrošač otkrije nedostatke.
3. Na reklamacije podnesene preduzetniku će se odgovoriti u roku od 14 dana od dana prijema. Ukoliko je za reklamaciju potrebno predvidljivo duže vrijeme obrade, poduzetnik će u roku od 14 dana odgovoriti obavještenjem o prijemu i naznakom kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.

4. Reklamaciju na proizvod, uslugu ili uslugu poduzetnika možete podnijeti i putem obrasca za reklamacije na stranici potrošača na web stranici Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keur.info/nl/consumenten/klacht /) Žalba se zatim šalje relevantnom preduzetniku i Stichting Webshop Keurmerk.

5. Webshop Keurmerk neće rješavati spor niti prekinuti rukovanje, ako je poduzetniku odobrena obustava plaćanja, proglašen je bankrotom ili je stvarno završio svoje poslovne aktivnosti ili je webshop obustavljen ili otkazan od strane Webshop Keurmerk.

6. Webshop Keurmerk će rješavati spor samo ako je potrošač u razumnom roku prvo podnio svoju reklamaciju poduzetniku.
7. Najkasnije dvanaest mjeseci od nastanka spora, spor se mora pismeno dostaviti Webshopu Keurmerk.

8. Također je moguće registrirati pritužbe putem evropske platforme ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLa nguage)

Član 17 - Sporovi

1. Na ugovore između preduzetnika i potrošača na koje se primenjuju ovi opšti uslovi primenjuju se samo holandski zakon. Čak i ako potrošač živi u inostranstvu.
2. Bečka prodajna konvencija se ne primjenjuje.

Član 18 - Dodatne ili različite odredbe

Dodatne odredbe ili odstupanja od ovih uvjeta i odredbi ne smiju biti na štetu potrošača i moraju biti zabilježene u pisanoj formi ili na takav način da ih potrošač može pohraniti na pristupačan način na trajnoj medium.

Član 19. - Izmjena općih uvjeta za Stichting Webshop Keurmerk
1. Kada Stichting Webshop Keurmerk izvrši promjenu, obavijestit ćemo poduzetnika putem biltena i postaviti najnovije uslove na našu web stranicu (https://www.keur.info/nl/algemene-voorwaarden/)

2. Izmjene i dopune ovih uslova stupaju na snagu tek nakon što budu objavljene na odgovarajući način, uz razumijevanje da će u slučaju primjenjivih promjena tokom trajanja ponude preovladati najpovoljnija odredba za potrošača.

Adresa Stichting Webshop Hallmark: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

10

Dodatak I: Standardni obrazac za povlačenje

Standardni obrazac za povlačenje

(Popunite ovaj obrazac i vratite ga samo kada želite da raskinete ugovor)

 • - Za: [Entrepreneur's ime] [Entrepreneur's geografska adresa]

  [Preduzetnički broj faksa, ako je dostupan] [Entrepreneur's email adresa ili elektronska adresa]

 • - Ovim putem Vas obavještavamo da/želimo da poništimo naš ugovor o prodaji sljedećih proizvoda: [specifikacija proizvoda]*
  isporuka sljedećeg digitalnog sadržaja [specifikacija digitalnog sadržaja]*

  izvođenje sljedeće usluge [specifikacija usluge]*

 • - Naručeno*/primljeno* [datum naručivanja usluga ili prijema proizvoda]*

 • - [ime potrošača]

 • - [Potrošački ahaljina]

 • - [Potpis potrošača] (samo kada se ovaj obrazac preda na papiru)

  *) Izbrišite i/ili dovršite gdje je prikladno.