Uslovi i uslovi

Opći uvjeti Webshop Quality Mark Foundation

Ovi Opšti uslovi poslovanja Stichting Webshop Keurmerk su uspostavljeni u konsultaciji sa Udruženjem potrošača u okviru Konsultacija Koordinacione grupe za samoregulaciju (CZ) Socijalno-ekonomskog saveta i stupaju na snagu 1. juna 2014. godine. Opće odredbe i uvjeti koristit će svi članovi Stichting Webshop Keurmerk, osim finansijskih usluga kako je navedeno u Zakonu o finansijskom nadzoru i ukoliko su ove usluge pod nadzorom Holandske uprave za finansijska tržišta.

Član 01 – Definicije

Sljedeće definicije primjenjuju se na ove uvjete i odredbe:

Dodatni ugovor

Ugovor kojim potrošač nabavlja proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge u vezi s ugovorom na daljinu i tu robu, digitalni sadržaj i/ili usluge isporučuje poduzetnik ili treća strana na osnovu sporazuma između te treće strane i preduzetnik;

Vreme refleksije

Rok u kojem potrošač može iskoristiti svoje pravo na odustanak;

Potrošački

Fizičko lice koje ne djeluje u svrhe vezane za njegovu trgovinu, poslovanje, zanat ili profesiju;

Dag

Kalendarski dan;

Digitalni sadržaj

podaci proizvedeni i dostavljeni u digitalnom obliku;

Ugovor o trajanju

Ugovor koji se proteže na redovnu isporuku robe, usluga i/ili digitalnog sadržaja tokom određenog perioda;

Održiv nosilac podataka

Bilo koji alat – uključujući e-poštu – koji omogućava potrošaču ili poduzetniku da pohrani informacije koje su mu lično upućene na način koji olakšava buduće konsultacije ili korištenje tokom perioda koji je prilagođen svrsi kojoj su informacije namijenjene i koji omogućava nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija;

Pravo na povlačenje

Mogućnost da potrošač odustane od ugovora na daljinu u periodu hlađenja;

Preduzetnik

Fizičko ili pravno lice koje je član Stichting Webshop Keurmerk i koje potrošačima na daljinu nudi proizvode, (pristup) digitalnom sadržaju i/ili uslugama;

Ugovor na daljinu

Ugovor zaključen između preduzetnika i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje proizvoda, digitalnih sadržaja i/ili usluga na daljinu, pri čemu se vrši isključivo ili zajedničko korišćenje jedne ili više tehnika komunikacije na daljinu;

Obrazac za otkazivanje

Evropski model obrasca za povlačenje uključen u Aneks I ovih uslova;

Tehnologija daljinske komunikacije

Resurs koji se može koristiti za sklapanje ugovora, a da potrošač i preduzetnik ne moraju biti u istoj prostoriji u isto vreme;

Član 02 – Identitet preduzetnika

Islamitischekleding.nl; 's Gravenzandseweg 41 2291PE Wateringen
Tel: 0174 - 75 03 61 (pon-pet od 10 do 15 sati)
Broj Privredne Komore: 86825151 Poreski identifikacioni broj: NL864100358B01
Ako je djelatnost preduzetnika predmet odgovarajućeg sistema licenciranja: podatke o nadzornom tijelu;
Ako se preduzetnik bavi regulisanom profesijom:
 • Profesionalno udruženje ili organizacija s kojom je povezan;
 • Stručni naziv, mjesto u EU ili Evropskom ekonomskom prostoru gdje je dodijeljen;
 • Referenca na profesionalna pravila koja važe u Holandiji i uputstva gde i kako se ovim profesionalnim pravilima može pristupiti.

Član 03 – Primjenjivost

 • Ovi opći uvjeti primjenjuju se na svaku ponudu poduzetnika i na svaki ugovor na daljinu zaključen između poduzetnika i potrošača.
 • Prije zaključenja ugovora na daljinu, potrošaču se stavlja na raspolaganje tekst ovih općih uvjeta. Ako to nije razumno moguće, preduzetnik će prije zaključivanja ugovora na daljinu naznačiti kako se opći uvjeti mogu vidjeti kod poduzetnika i da će na zahtjev potrošača biti poslani besplatno u najkraćem mogućem roku. .
 • Ako je ugovor o daljini sklopljen elektroničkim putem, suprotno prethodnom stavku i prije sklapanja ugovora o daljini, tekst ovih općih uvjeta potrošaču može biti dostupan elektronički na način na koji potrošač može mogu se na jednostavan način pohraniti na trajni nosač podataka. Ako to nije razumno moguće, bit će naznačeno prije sklapanja ugovora na daljinu gdje se opći uvjeti mogu čitati elektroničkim putem i da će na zahtjev potrošača biti besplatni elektronički ili na drugi način.
 • U slučaju da se pored ovih općih uvjeta primjenjuju posebni uvjeti proizvoda ili usluge, drugi i treći stav se primjenjuju mutatis mutandis i potrošač se uvijek može pozvati na primjenjivu odredbu koja mu je najpovoljnija u slučaju konfliktnih uslova. .

Član 04 - Ponuda

 • Ako ponuda ima ograničeno trajanje ili podliježe uvjetima, to će biti izričito navedeno u ponudi.
 • Ponuda sadrži cjelovit i točan opis proizvoda, digitalnog sadržaja i / ili ponuđenih usluga. Opis je dovoljno detaljan kako bi omogućio ispravnu procjenu ponude od strane potrošača. Ako poduzetnik koristi slike, to su istinski prikazi ponuđenih proizvoda, usluga i / ili digitalnog sadržaja. Očigledne greške ili pogreške u ponudi ne obavezuju poduzetnika.
 • Svaka ponuda sadrži takve podatke da je potrošaču jasno koje su prava i obveze vezane za prihvaćanje ponude.

Član 05 - Sporazum

 • Na ugovor se primjenjuju odredbe stavka 4, zaključene u trenutku kada potrošač prihvati ponudu i poštuje odgovarajuće uvjete.
 • Ako je potrošač prihvatio ponudu elektronskim putem, poduzetnik će odmah elektronskim putem potvrditi primitak prihvaćanja ponude. Sve dok poduzetnik nije potvrdio primitak ovog prijema, potrošač može raskinuti ugovor.
 • Ako se ugovor zaključi elektroničkim putem, poduzetnik će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao elektronički prijenos podataka i osigurat će sigurno web okruženje. Ako potrošač može platiti elektronskim putem, poduzetnik će poduzeti odgovarajuće mjere sigurnosti.
 • U zakonskim okvirima, preduzetnik se može informisati da li potrošač može da izmiri svoje obaveze plaćanja, kao io svim onim činjenicama i faktorima koji su bitni za odgovorno zaključenje ugovora na daljinu. Ako, na osnovu ove istrage, preduzetnik ima valjane razloge da ne sklopi ugovor, ima pravo da odbije nalog ili zahtev sa obrazloženjem ili da priloži posebne uslove izvršenju.
 • Najkasnije po predaji proizvoda, usluge ili digitalnog sadržaja potrošaču, poduzetnik će poslati sljedeće informacije, u pisanoj formi ili na način da ih potrošač može pohraniti na pristupačan način na trajnom nosaču podataka:
  • Adresa za posjetu poslovnog subjekta na koju potrošač može otići sa reklamacijom;
  • Uslovi pod kojima i način na koji potrošač može iskoristiti pravo na odustanak, odnosno jasnu izjavu o isključenju prava na odustanak;
  • Informacije o garancijama i postojećem postprodajnom servisu;
  • Cijena uključuje sve poreze na proizvod, uslugu ili digitalni sadržaj; gdje je primjenjivo, troškovi isporuke; i način plaćanja, isporuke ili izvršenja ugovora na daljinu;
  • Uslovi za raskid ugovora ako ugovor traje duže od jedne godine ili je na neodređeno vreme;
  • Ako potrošač ima pravo na odustanak, obrazac za odustanak.
 • U slučaju produžene transakcije, odredba iz prethodnog stavka odnosi se samo na prvu isporuku.

Član 06 – Pravo na povlačenje

Za proizvode:

 • Za potrošnju može doći do prekomjernog unosa proizvoda za 30 dana, nakon što se proizvod vrati. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • Period razmatranja iz stava 1. počinje na dan nakon što potrošač ili treća strana koju je potrošač unaprijed odredio, a koja nije prijevoznik, primi proizvod ili:
  • Ako je potrošač naručio više proizvoda istim redoslijedom: dan kada je potrošač, ili treća strana koju on odredi, primio posljednji proizvod. Poduzetnik može, pod uvjetom da je o tome jasno obavijestio potrošača prije procesa naručivanja, odbiti narudžbu za više proizvoda s različitim rokovima isporuke.
  • Ako se isporuka proizvoda sastoji od više pošiljki ili dijelova: dan kada je potrošač ili treća strana koju on odredi, primila posljednju pošiljku ili posljednji dio;
  • U slučaju ugovora za redovnu isporuku proizvoda u određenom periodu: dan kada je potrošač, ili treća strana koju on odredi, primila prvi proizvod.

   

   

Član 07 - Obaveze potrošača u periodu za razmatranje

 • Tokom perioda hlađenja, potrošač će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. On će raspakirati ili koristiti proizvod samo u mjeri potrebnoj da se utvrdi priroda, karakteristike i funkcioniranje proizvoda. Osnovni princip ovdje je da potrošač smije rukovati i pregledavati proizvod samo onako kako bi mu to bilo dozvoljeno u trgovini.
 • Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat načina rukovanja proizvodom koji nadilazi ono što je dopušteno u stavku 1.
 • Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda ako mu poduzetnik nije pružio sve zakonom propisane podatke o pravu na odustajanje prije ili nakon zaključenja ugovora.
 • U slučaju dUkoliko potrošač primi proizvod s nedostatkom/defektom, mora o tome obavijestiti poduzetnika u roku od 48 sati od prijema putem e-pošte, uključujući slike. Nakon procjene, potrošač će dobiti povratnu etiketu od poduzetnika ako se nedostatak ne može pripisati potrošaču. U slučaju da potrošač odluči vratiti artikl o svom trošku, ove troškove povrata poduzetnik neće nadoknaditi.

Član 08. - Ostvarivanje prava potrošača na odustanak i troškovi istog

 • Ukoliko potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, on će to prijaviti poduzetniku u periodu hlađenja putem modela obrasca za odustanak ili na drugi nedvosmislen način.
 • U najkraćem mogućem roku, a u roku od 14 dana od dana nakon obavještenja iz stava 1., potrošač vraća proizvod ili ga predaje (ovlaštenom predstavniku) poduzetniku. To nije potrebno ako je poduzetnik ponudio da sam preuzme proizvod. Potrošač je u svakom slučaju poštovao rok za povrat ako vrati proizvod prije isteka roka za razmatranje.
 • Potrošač vraća proizvod sa svim isporučenim dodacima, ako je to razumno moguće u izvornom stanju i ambalaži, te u skladu s razumnim i jasnim uputama koje pruža poduzetnik.
 • Rizik i teret dokazivanja za pravilno i pravovremeno ostvarivanje prava na povlačenje leži na potrošaču.
 • Direktne troškove vraćanja proizvoda snosi potrošač, a ne poduzetnik.
Ako potrošač iskoristi svoje pravo na povlačenje, svi dodatni ugovori raskidaju se primjenom zakona.

Član 09 - Obaveze preduzetnika u slučaju odustajanja

 • Ako poduzetnik omogući elektroničkim putem obavijest o odustanku od strane potrošača, odmah će po prijemu ove obavijesti poslati potvrdu o prijemu.
 • Poduzetnik će nadoknaditi sva plaćanja od potrošača, uključujući sve troškove dostave koje je poduzetnik naplatio za vraćeni proizvod, bez odlaganja, ali u roku od 14 dana od dana kada ga je potrošač obavijestio o odustajanju. Osim ako poduzetnik ne ponudi da sam preuzme proizvod, može čekati s otplatom dok ne primi proizvod ili dok potrošač ne dokaže da je vratio proizvod, ovisno o tome što je ranije.
 • Poduzetnik koristi isti način plaćanja koji je potrošač koristio za nadoknadu, osim ako potrošač ne pristane na drugačiji način. Povrat novca je besplatan za potrošača.
 • Ako se potrošač odlučio za skuplji način isporuke od najjeftinije standardne isporuke, poduzetnik ne mora vratiti dodatne troškove za skuplji način.

Član 10. - Pravo na odustajanje

Poduzetnik može isključiti sljedeće proizvode i usluge iz prava povlačenja, ali samo ako je poduzetnik to jasno rekao u ponudi, barem na vrijeme za zaključenje ugovora:
 • Proizvodi ili usluge čija je cijena podložna fluktuacijama na finansijskom tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja i koje se mogu pojaviti u roku za povlačenje
 • Ugovori zaključeni tokom javne aukcije. Pod javnom dražbom podrazumijeva se način prodaje u kojem preduzetnik nudi proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge potrošaču koji je lično prisutan ili kome je data mogućnost da lično bude prisutan na aukciji, pod vodstvom aukcionar, a gdje je uspješni ponuđač dužan kupiti proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge;
 • Ugovori o uslugama, nakon potpunog izvršenja usluge, ali samo ako:
  • Izvođenje je počelo uz izričit prethodni pristanak potrošača; i
  • Potrošač je izjavio da će izgubiti pravo na odustanak čim poduzetnik u potpunosti izvrši ugovor;
Ugovori o uslugama za pružanje smještaja, ako je ugovorom predviđen konkretan datum ili period provedbe i osim za potrebe stanovanja, teretnog prijevoza, usluga iznajmljivanja automobila i ugostiteljstva; Ugovori koji se odnose na slobodne aktivnosti, ako je ugovorom predviđen određen datum ili period za njegovu realizaciju; Proizvodi proizvedeni prema specifikacijama potrošača, koji nisu montažni i koji su proizvedeni na osnovu individualnog izbora ili odluke potrošača, ili koji su jasno namijenjeni određenoj osobi; Proizvodi koji se brzo kvare ili imaju ograničen rok trajanja; Zapečaćeni proizvodi koji nisu prikladni za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga i čiji je pečat slomljen nakon isporuke; Proizvodi koji se po svojoj prirodi neopozivo miješaju s drugim proizvodima nakon isporuke; Alkoholna pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju ugovora, a čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana, a čija stvarna vrijednost zavisi od fluktuacija na tržištu na koje preduzetnik nema uticaja; Zapečaćeni audio, video zapisi i računalni softver, čiji je pečat slomljen nakon isporuke; novine, periodične publikacije ili časopisi, s izuzetkom pretplate na njih; Isporuka digitalnog sadržaja osim na materijalnom mediju, ali samo ako:
 • Izvođenje je počelo uz izričit prethodni pristanak potrošača; i
 • Potrošač je izjavio da time gubi pravo na odustanak.

Član 11 - Cijena

 • Tokom roka važenja navedenog u ponudi, cijene proizvoda i / ili usluga koje se nude ne povećavaju se, osim promjena cijena zbog promjene stopa PDV-a.
 • Suprotno prethodnom stavku, poduzetnik može ponuditi proizvode ili usluge s promjenjivim cijenama koje podliježu fluktuacijama na financijskom tržištu i na koje poduzetnik nema utjecaja. Ova veza na fluktuacije i činjenicu da su sve navedene cijene ciljne cijene navedeni su u ponudi.
 • Povećanja cijena unutar 3 mjeseci nakon sklapanja sporazuma dopuštena su samo ako su rezultat zakonskih propisa ili odredbi.
 • Povećanja cijena od 3 mjeseci nakon zaključenja ugovora dopuštena su samo ako je poduzetnik to odredio i:
  • Oni su rezultat zakonskih propisa ili odredbi; ili
  • Potrošač ima ovlaštenje da raskine ugovor sa dejstvom od dana stupanja na snagu povećanja cijene.
 • Cijene navedene u asortimanu proizvoda ili usluga uključuju PDV.

Član 12 - Poštovanje ugovora i dodatna garancija

 • Poduzetnik jamči da su proizvodi i / ili usluge u skladu s sporazumom, specifikacijama navedenim u ponudi, razumnim zahtjevima ispravnosti i / ili upotrebljivosti i zakonskim odredbama koje postoje na dan sklapanja ugovora i / ili vladinim propisima. Ako se dogovore, poduzetnik također jamči da je proizvod prikladan i za uobičajenu upotrebu.
 • Dodatna garancija koju daje preduzetnik, njegov dobavljač, proizvođač ili uvoznik nikada ne ograničava zakonska prava i potraživanja koje potrošač može polagati protiv preduzetnika prema ugovoru ako preduzetnik nije ispunio svoj deo ugovora.
 • Dodatna garancija podrazumijeva svaku obavezu poduzetnika, njegovog dobavljača, uvoznika ili proizvođača u kojoj potrošaču daje određena prava ili potraživanja koja prevazilaze zakonski propisana u slučaju da on ne ispuni svoj dio ugovora. .

Član 13. - Dostava i izvršenje

 • Poduzetnik će se maksimalno pobrinuti za primanje i provođenje narudžbi za proizvode i prilikom procjene zahtjeva za pružanje usluga.
 • Mjesto isporuke je adresa koju je potrošač obavijestio poduzetniku.
 • Uz dužno poštovanje onoga što je navedeno u članu 4. ovih Opštih uslova, preduzetnik će primljene narudžbe izvršavati brzo, a najkasnije u roku od 30 dana, osim ako nije ugovoren drugačiji rok isporuke. Ako isporuka kasni, ili ako se narudžba ne može ili je samo djelimično izvršena, potrošač će o tome biti obaviješten najkasnije 30 dana nakon što je poslao narudžbu. U tom slučaju potrošač ima pravo da raskine ugovor bez troškova i ima pravo na bilo kakvu naknadu.
 • Nakon prestanka rada u skladu sa prethodnim stavom, preduzetnik će odmah vratiti iznos koji je potrošač uplatio.
 • Rizik od oštećenja i / ili gubitka proizvoda leži na poduzetniku do trenutka isporuke potrošaču ili predstavniku koji je unaprijed određen i koji poduzetniku bude poznat, osim ako se izričito ne dogovori drugačije.

Član 14 - Transakcije trajanja: trajanje, otkazivanje i produženje

Otkazivanje:

 • Potrošač može u svakom trenutku otkazati ugovor koji je sklopljen na neodređeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga uz poštivanje dogovorenih pravila o raskidu i najviše otkaznog roka od najviše mjesec dana.
 • Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga uz dužno poštivanje dogovorenih pravila o raskidu i otkazni rok od najmanje najviše mesec dana
 • Potrošač može s sporazumima navedenim u prethodnim stavcima:
  • Otkažite u bilo koje vrijeme i ne ograničavajte se na otkazivanje u određeno vrijeme ili period;
  • Barem otkažite na isti način na koji ih je on unio;
  • Otkažite uvijek uz isti otkazni rok koji je preduzetnik sam sebi odredio.

Proširenje:

 • Ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga ne može se prećutno produžiti ili obnoviti na određeno vrijeme.
 • Odstupajući od prethodnog stavka, ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku dnevnih, tjednih i tjednih novina i časopisa može se prešutno obnavljati u ograničenom periodu do tri mjeseca ako potrošač zaključi ovaj produženi ugovor može produžiti produženje s otkaznim rokom najviše mjesec dana.
 • Ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda ili usluga može se prećutno produžiti na neodređeno vrijeme samo ako je potrošaču dopušteno da otkaže u bilo kojem trenutku uz otkazni rok ne duži od jednog mjesec. Otkazni rok je najduže tri mjeseca ako se ugovor proteže na redovno, a manje od jednom mjesečno, dostavu dnevnih, vijesti i sedmičnih novina i časopisa.
 • Ugovor s ograničenim trajanjem redovitog uvođenja dnevnih novina, vijesti i tjednika, časopisa i časopisa (probna ili uvodna pretplata) ne prešutno se nastavlja i automatski se završava nakon probnog ili uvodnog razdoblja.

Trajanje:

 • Ako ugovor traje duže od jedne godine, potrošač može raskinuti ugovor u bilo koje vrijeme nakon jedne godine uz otkazni rok ne duži od mjesec dana, osim ako razumnost i pravičnost protive otkazu prije isteka ugovorenog trajanja.

Član 15 - Plaćanje

 • Ukoliko ugovorom ili dodatnim uslovima nije drugačije predviđeno, iznose koje potrošač duguje mora platiti u roku od 14 dana od početka perioda hlađenja, odnosno u nedostatku perioda hlađenja u roku od 14 dana od zaključenja. sporazuma. U slučaju ugovora o pružanju usluge, ovaj rok počinje teći od dana nakon što je potrošač primio potvrdu ugovora.
 • Prilikom prodaje proizvoda potrošačima, opći uvjeti nikada ne mogu obavezati potrošača da unaprijed plati više od 50%. Kada je utvrđeno predujam, potrošač ne može zahtijevati nikakva prava u vezi s izvršenjem odgovarajućeg naloga ili usluge, prije nego što se uplati predujam.
 • Potrošač ima obvezu odmah prijaviti netočnosti u podacima o plaćanju koji se poduzetniku daju ili navode.
 • Ako potrošač ne ispuni svoje obaveze plaćanja na vrijeme, nakon što ga je poduzetnik obavijestio o kašnjenju u plaćanju i preduzetnik je dao potrošaču rok od 14 dana da još uvijek ispuni svoje obaveze plaćanja, nakon što je izvršeno plaćanje ako se ne izvrši u ovom roku od 14 dana, na preostali iznos duguje se zakonska kamata, a preduzetnik ima pravo da naplati troškove vansudske naplate koje je imao. Ovi troškovi naplate iznose maksimalno: 15% na neizmirene iznose do 2.500 €; 10% na sljedećih 2.500 € i 5% na sljedećih 5.000 € uz minimalno 40 €, =. Preduzetnik može odstupiti od navedenih iznosa i procenata u korist potrošača.

Član 16 - Žalbeni postupak

 • Preduzetnik ima dovoljno objavljen žalbeni postupak i rješava prigovor u skladu sa ovim žalbenim postupkom
 • Žalbe zbog provedbe sporazuma moraju se poduzetniku podnijeti u potpunosti i jasno opisati u razumnom roku nakon što potrošač utvrdi nedostatke.
 • Na pritužbe predate poduzetniku odgovorit će se u roku od 14 dana od datuma primitka. Ako prigovor zahtijeva predvidljivo duže vrijeme obrade, poduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana s porukom primitka i naznakom kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.
 • Reklamaciju na proizvod, uslugu ili uslugu poduzetnika možete podnijeti i putem obrasca za reklamaciju na stranici potrošača web stranice Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) Žalba će se zatim poslati relevantnom preduzetniku i Stichting Webshop Keurmerk.
 • Ukoliko se pritužba ne može riješiti zajedničkim savjetovanjem u razumnom roku ili u roku od 3 mjeseca od podnošenja pritužbe, nastaje spor koji je predmet postupka rješavanja spora.

Član 17 - Sporovi

 • Sporazumi između poduzetnika i potrošača na koje se ti opći uvjeti primjenjuju isključivo su uređeni nizozemskim zakonom.
 • Sporove između potrošača i poduzetnika oko sklapanja ili provedbe ugovora u vezi s proizvodima i uslugama koje će isporučiti ili isporučiti ovaj poduzetnik mogu, uz dužno poštovanje dolje navedenih odredbi, i potrošač i poduzetnik podnijeti Webshopu. Komisija za sporove., poštanski fah 90600, 2509 LP u Hagu (www.sgc.nl).
 • Spor će rješavati Komisija za sporove samo ako je potrošač u razumnom roku prvi podnio svoju žalbu poduzetniku.
 • Spor se mora dostaviti u pisanoj formi Komitetu za sporove najkasnije tri mjeseca od nastanka spora.
 • Ako potrošač želi da podnese spor Komitetu za sporove, preduzetnik je vezan ovim izborom. Ukoliko poduzetnik to želi, potrošač će se u roku od pet sedmica nakon pismenog zahtjeva preduzetnika u tom smislu morati pismeno izjasniti da li i on to želi ili želi da spor rješava nadležni sud. Ako preduzetnik ne bude obavešten o izboru potrošača u roku od pet nedelja, preduzetnik ima pravo da podnese spor nadležnom sudu.
 • Komisija za sporove donosi odluku pod uslovima utvrđenim pravilnikom Komisije za sporove (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Odluke Komisije za sporove donose se putem obavezujućeg savjeta.
 • Komisija za sporove se neće baviti sporom ili će obustaviti postupanje ako je preduzetniku odobrena obustava plaćanja, bankrotirao je ili je stvarno prekinuo svoje poslovanje, prije nego što je spor riješila komisija na ročištu i je donesena konačna odluka.
 • Ako je, pored Komisije za sporove Webshopa, nadležan još jedan komitet za sporove koji je priznat ili povezan sa Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) ili Institutom za žalbe finansijskih usluga (Kifid), Komitet za sporove Stichting Webshop Keurmerk je odgovoran za sporove koji se uglavnom bave način prodaje ili pružanja usluga na daljinu.preferencija ovlaštena. Za sve ostale sporove, druga priznata komisija za sporove povezana sa SGC-om ili Kifidom.

Član 18 - Industrijska garancija

 • Stichting Webshop Keurmerk jamči poštovanje obavezujućih savjeta Komisije za sporove Stichting Webshop Keurmerk od strane svojih članova, osim ako član odluči da podnese obavezujući savjet sudu na razmatranje u roku od dva mjeseca nakon što je poslan. Ova garancija se obnavlja ako je obavezujući savjet ostao na snazi ​​nakon revizije od strane suda i ako presuda iz koje to proizilazi postane pravosnažna. Do maksimalnog iznosa od 10.000 € po obavezujućem savjetu, ovaj iznos će potrošaču platiti Stichting Webshop Keurmerk. Za iznose veće od 10.000 € po obavezujućem savjetu, bit će plaćeno 10.000 €. Za višak, Stichting Webshop Keurmerk ima obavezu da se potrudi da osigura da se član pridržava obvezujućih savjeta.
 • Primjena ove garancije zahtijeva da potrošač uloži pismenu žalbu Stichting Webshop Keurmerk i da svoje potraživanje protiv poduzetnika prenese na Stichting Webshop Keurmerk. Ukoliko potraživanje prema preduzetniku premašuje 10.000 €, potrošaču se nudi da prenese svoje potraživanje u dijelu koji prelazi iznos od 10.000 € na Stichting Webshop Keurmerk, nakon čega će ova organizacija izvršiti uplatu u svoje ime i o trošku će zahtijevati to na sudu da zadovolji potrošača.

Član 19 - Dodatne ili različite odredbe

Dodatne ili odstupajuće odredbe ovih općih uvjeta ne smiju štetiti potrošača i moraju se zabilježiti u pisanom obliku ili na takav način da mogu biti pohranjene na pristupačan način na trajnom mediju.

Član 20. - Izmjena općih uvjeta poslovanja Stichting Webshop Keurmerk

 • Stichting Webshop Keurmerk neće mijenjati ove opšte uslove osim u konsultaciji sa Udruženjem potrošača.
 • Promjene ovih uvjeta će stupiti na snagu tek nakon što budu objavljene na odgovarajući način, uz razumijevanje da će u slučaju primjenljivih promjena tokom trajanja ponude prevladati odredba koja je najpovoljnija za potrošača.

Aneks I: Model obrasca za povlačenje

Model obrasca za odustanak (ispunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite odustati od ugovora)
na:
 • [ime preduzetnika]
 • [geografska adresa preduzetnik]
 • [broj faksa preduzetnik, ako je dostupan]
 • [e-mail adresa ili elektronska adresa preduzetnika]
Ja/mi* ovim obavještavam vas da ja/mi* ulazimo u naš sporazum u vezi
 • Prodaja sljedećih proizvoda: [opis proizvoda]*
 • Isporuka sljedećeg digitalnog sadržaja: [oznaka digitalnog sadržaja]*
 • Pružanje sljedeće usluge: [naziv usluge]*,
opozvan / opozvan *
Naručeno*/primljeno *
 • [datum narudžbe za usluge ili račun za proizvode]
 • [Ime potrošača]
 • [Adresa potrošača(a)]
 • [Potpis potrošača] (samo kada se ovaj obrazac preda na papiru)
* Precrtajte ono što nije primjenjivo ili popunite ono što je primjenjivo.