Uslovi i uslovi

Opći uvjeti Webshop Quality Mark Foundation

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014. Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Član 01 – Definicije

Sljedeće definicije primjenjuju se na ove uvjete i odredbe:

Dodatni ugovor

Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Vreme refleksije

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Potrošački

De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag

Kalenderdag;

Digitalni sadržaj

Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Ugovor o trajanju

Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Održiv nosilac podataka

Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Pravo na povlačenje

De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Preduzetnik

De natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Ugovor na daljinu

Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Obrazac za otkazivanje

Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Tehnologija daljinske komunikacije

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Član 02 – Identitet preduzetnika

Islamic clothing.nl; 's Gravenzandseweg 412291PE Wateringen
Tel: 0174 - 75 03 61 (ma-vr van 10hr – 15hr)
Broj Privredne komore: 27306736 Haaglanden Poreski identifikacioni broj: NL001971226B48
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
 • De beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • De beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • Een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Član 03 – Primjenjivost

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Član 04 - Ponuda

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Član 05 - Sporazum

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Član 06 – Pravo na povlačenje

Za proizvode:

 • Potrošač može raskinuti ugovor o kupovini proizvoda u periodu za razmatranje od najmanje 14 dana bez navođenja razloga. Preduzetnik može pitati potrošača za razlog odustajanja, ali ga ne obavezati da navede razlog(e).
 • Period razmatranja iz stava 1. počinje na dan nakon što potrošač ili treća strana koju je potrošač unaprijed odredio, a koja nije prijevoznik, primi proizvod ili:
  • Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Za usluge i digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na opipljivom mediju:

 • Potrošač može raskinuti ugovor o usluzi i ugovor o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na materijalnom mediju najmanje 14 dana bez navođenja razloga. Preduzetnik može pitati potrošača za razlog odustajanja, ali ga ne obavezati da navede razlog(e).
 • Razmatranje iz stavka 3 započinje dan nakon zaključenja sporazuma.

Produženi period hlađenja za proizvode, usluge i digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na materijalnom mediju ako ne obavijestite o pravu na povlačenje:

 • Ako poduzetnik potrošaču nije pružio zakonski tražene podatke o pravu na povlačenje ili obrazac za povlačenje, razdoblje hlađenja završava dvanaest mjeseci nakon isteka prvobitnog razdoblja hlađenja određenog u skladu s prethodnim stavcima ovog članka.
 • Ako je trgovac potrošaču dostavio informacije iz prethodnog stavka u roku od dvanaest mjeseci od datuma početka prvobitnog razdoblja hlađenja, period hlađenja ističe 14 dana nakon dana kada je potrošač primio te informacije.

Član 07 - Obaveze potrošača u periodu za razmatranje

 • Tokom perioda hlađenja, potrošač će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. On će raspakirati ili koristiti proizvod samo u mjeri potrebnoj da se utvrdi priroda, karakteristike i funkcioniranje proizvoda. Osnovni princip ovdje je da potrošač smije rukovati i pregledavati proizvod samo onako kako bi mu to bilo dozvoljeno u trgovini.
 • Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat načina rukovanja proizvodom koji nadilazi ono što je dopušteno u stavku 1.
 • Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda ako mu poduzetnik nije pružio sve zakonom propisane podatke o pravu na odustajanje prije ili nakon zaključenja ugovora.

Član 08. - Ostvarivanje prava potrošača na odustanak i troškovi istog

 • Ukoliko potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, on će to prijaviti poduzetniku u periodu hlađenja putem modela obrasca za odustanak ili na drugi nedvosmislen način.
 • U najkraćem mogućem roku, a u roku od 14 dana od dana nakon obavještenja iz stava 1., potrošač vraća proizvod ili ga predaje (ovlaštenom predstavniku) poduzetniku. To nije potrebno ako je poduzetnik ponudio da sam preuzme proizvod. Potrošač je u svakom slučaju poštovao rok za povrat ako vrati proizvod prije isteka roka za razmatranje.
 • Potrošač vraća proizvod sa svim isporučenim dodacima, ako je to razumno moguće u izvornom stanju i ambalaži, te u skladu s razumnim i jasnim uputama koje pruža poduzetnik.
 • Rizik i teret dokazivanja za pravilno i pravovremeno ostvarivanje prava na povlačenje leži na potrošaču.
 • Direktne troškove vraćanja proizvoda snosi potrošač, a ne poduzetnik.
 • Ako se potrošač povuče nakon što je prvo izričito zatražio da pružanje usluge ili opskrba plinom, vodom ili električnom energijom koja nisu spremna za prodaju, započne u ograničenom količini ili količini tijekom razdoblja hlađenja, potrošač je poduzetnik i dugujemo iznos koji je proporcionalan onom dijelu obveza koji je poduzetnik ispunio u trenutku otkaza, u odnosu na potpuno ispunjenje obveze.
 • Potrošač ne snosi nikakve troškove za obavljanje usluga ili snabdijevanje vodom, plinom ili električnom energijom koje nisu pripremljene za prodaju u ograničenom obimu ili količini, kao ni za isporuku daljinskog grijanja, ako:
  • De ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • De consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
Potrošač neće snositi nikakve troškove za potpunu ili djelomičnu isporuku digitalnog sadržaja koji nije isporučen na materijalnom mediju, ako:
 • Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
Ako potrošač iskoristi svoje pravo na povlačenje, svi dodatni ugovori raskidaju se primjenom zakona.

Član 09 - Obaveze preduzetnika u slučaju odustajanja

 • Ako poduzetnik omogući elektroničkim putem obavijest o odustanku od strane potrošača, odmah će po prijemu ove obavijesti poslati potvrdu o prijemu.
 • Poduzetnik će nadoknaditi sva plaćanja od potrošača, uključujući sve troškove dostave koje je poduzetnik naplatio za vraćeni proizvod, bez odlaganja, ali u roku od 14 dana od dana kada ga je potrošač obavijestio o odustajanju. Osim ako poduzetnik ne ponudi da sam preuzme proizvod, može čekati s otplatom dok ne primi proizvod ili dok potrošač ne dokaže da je vratio proizvod, ovisno o tome što je ranije.
 • Poduzetnik koristi isti način plaćanja koji je potrošač koristio za nadoknadu, osim ako potrošač ne pristane na drugačiji način. Povrat novca je besplatan za potrošača.
 • Ako se potrošač odlučio za skuplji način isporuke od najjeftinije standardne isporuke, poduzetnik ne mora vratiti dodatne troškove za skuplji način.

Član 10. - Pravo na odustajanje

Poduzetnik može isključiti sljedeće proizvode i usluge iz prava povlačenja, ali samo ako je poduzetnik to jasno rekao u ponudi, barem na vrijeme za zaključenje ugovora:
 • Proizvodi ili usluge čija je cijena podložna fluktuacijama na finansijskom tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja i koje se mogu pojaviti u roku za povlačenje
 • Ugovori zaključeni tokom javne aukcije. Pod javnom dražbom podrazumijeva se način prodaje u kojem preduzetnik nudi proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge potrošaču koji je lično prisutan ili kome je data mogućnost da lično bude prisutan na aukciji, pod vodstvom aukcionar, a gdje je uspješni ponuđač dužan kupiti proizvode, digitalni sadržaj i/ili usluge;
 • Ugovori o uslugama, nakon potpunog izvršenja usluge, ali samo ako:
  • De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Ugovori o uslugama za pružanje smještaja, ako je ugovorom predviđen konkretan datum ili period provedbe i osim za potrebe stanovanja, teretnog prijevoza, usluga iznajmljivanja automobila i ugostiteljstva; Ugovori koji se odnose na slobodne aktivnosti, ako je ugovorom predviđen određen datum ili period za njegovu realizaciju; Proizvodi proizvedeni prema specifikacijama potrošača, koji nisu montažni i koji su proizvedeni na osnovu individualnog izbora ili odluke potrošača, ili koji su jasno namijenjeni određenoj osobi; Proizvodi koji se brzo kvare ili imaju ograničen rok trajanja; Zapečaćeni proizvodi koji nisu prikladni za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga i čiji je pečat slomljen nakon isporuke; Proizvodi koji se po svojoj prirodi neopozivo miješaju s drugim proizvodima nakon isporuke; Alkoholna pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju ugovora, a čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana, a čija stvarna vrijednost zavisi od fluktuacija na tržištu na koje preduzetnik nema uticaja; Zapečaćeni audio, video zapisi i računalni softver, čiji je pečat slomljen nakon isporuke; novine, periodične publikacije ili časopisi, s izuzetkom pretplate na njih; Isporuka digitalnog sadržaja osim na materijalnom mediju, ali samo ako:
 • De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Član 11 - Cijena

 • Tokom roka važenja navedenog u ponudi, cijene proizvoda i / ili usluga koje se nude ne povećavaju se, osim promjena cijena zbog promjene stopa PDV-a.
 • Suprotno prethodnom stavku, poduzetnik može ponuditi proizvode ili usluge s promjenjivim cijenama koje podliježu fluktuacijama na financijskom tržištu i na koje poduzetnik nema utjecaja. Ova veza na fluktuacije i činjenicu da su sve navedene cijene ciljne cijene navedeni su u ponudi.
 • Povećanja cijena unutar 3 mjeseci nakon sklapanja sporazuma dopuštena su samo ako su rezultat zakonskih propisa ili odredbi.
 • Povećanja cijena od 3 mjeseci nakon zaključenja ugovora dopuštena su samo ako je poduzetnik to odredio i:
  • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • Cijene navedene u asortimanu proizvoda ili usluga uključuju PDV.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • Poduzetnik jamči da su proizvodi i / ili usluge u skladu s sporazumom, specifikacijama navedenim u ponudi, razumnim zahtjevima ispravnosti i / ili upotrebljivosti i zakonskim odredbama koje postoje na dan sklapanja ugovora i / ili vladinim propisima. Ako se dogovore, poduzetnik također jamči da je proizvod prikladan i za uobičajenu upotrebu.
 • Dodatna garancija koju daje preduzetnik, njegov dobavljač, proizvođač ili uvoznik nikada ne ograničava zakonska prava i potraživanja koje potrošač može polagati protiv preduzetnika prema ugovoru ako preduzetnik nije ispunio svoj deo ugovora.
 • Dodatna garancija podrazumijeva svaku obavezu poduzetnika, njegovog dobavljača, uvoznika ili proizvođača u kojoj potrošaču daje određena prava ili potraživanja koja prevazilaze zakonski propisana u slučaju da on ne ispuni svoj dio ugovora. .

Član 13. - Dostava i izvršenje

 • Poduzetnik će se maksimalno pobrinuti za primanje i provođenje narudžbi za proizvode i prilikom procjene zahtjeva za pružanje usluga.
 • Mjesto isporuke je adresa koju je potrošač obavijestio poduzetniku.
 • Uz dužno poštovanje onoga što je navedeno u članu 4. ovih Opštih uslova, preduzetnik će primljene narudžbe izvršavati brzo, a najkasnije u roku od 30 dana, osim ako nije ugovoren drugačiji rok isporuke. Ako isporuka kasni, ili ako se narudžba ne može ili je samo djelimično izvršena, potrošač će o tome biti obaviješten najkasnije 30 dana nakon što je poslao narudžbu. U tom slučaju potrošač ima pravo da raskine ugovor bez troškova i ima pravo na bilo kakvu naknadu.
 • Nakon prestanka rada u skladu sa prethodnim stavom, preduzetnik će odmah vratiti iznos koji je potrošač uplatio.
 • Rizik od oštećenja i / ili gubitka proizvoda leži na poduzetniku do trenutka isporuke potrošaču ili predstavniku koji je unaprijed određen i koji poduzetniku bude poznat, osim ako se izričito ne dogovori drugačije.

Član 14 - Transakcije trajanja: trajanje, otkazivanje i produženje

Otkazivanje:

 • Potrošač može u svakom trenutku otkazati ugovor koji je sklopljen na neodređeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga uz poštivanje dogovorenih pravila o raskidu i najviše otkaznog roka od najviše mjesec dana.
 • Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga uz dužno poštivanje dogovorenih pravila o raskidu i otkazni rok od najmanje najviše mesec dana
 • Potrošač može s sporazumima navedenim u prethodnim stavcima:
  • Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Proširenje:

 • Ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga ne može se prećutno produžiti ili obnoviti na određeno vrijeme.
 • Odstupajući od prethodnog stavka, ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku dnevnih, tjednih i tjednih novina i časopisa može se prešutno obnavljati u ograničenom periodu do tri mjeseca ako potrošač zaključi ovaj produženi ugovor može produžiti produženje s otkaznim rokom najviše mjesec dana.
 • Ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda ili usluga može se prećutno produžiti na neodređeno vrijeme samo ako je potrošaču dopušteno da otkaže u bilo kojem trenutku uz otkazni rok ne duži od jednog mjesec. Otkazni rok je najduže tri mjeseca ako se ugovor proteže na redovno, a manje od jednom mjesečno, dostavu dnevnih, vijesti i sedmičnih novina i časopisa.
 • Ugovor s ograničenim trajanjem redovitog uvođenja dnevnih novina, vijesti i tjednika, časopisa i časopisa (probna ili uvodna pretplata) ne prešutno se nastavlja i automatski se završava nakon probnog ili uvodnog razdoblja.

Trajanje:

 • Ako ugovor traje duže od jedne godine, potrošač može raskinuti ugovor u bilo koje vrijeme nakon jedne godine uz otkazni rok ne duži od mjesec dana, osim ako razumnost i pravičnost protive otkazu prije isteka ugovorenog trajanja.

Član 15 - Plaćanje

 • Ukoliko ugovorom ili dodatnim uslovima nije drugačije predviđeno, iznose koje potrošač duguje mora platiti u roku od 14 dana od početka perioda hlađenja, odnosno u nedostatku perioda hlađenja u roku od 14 dana od zaključenja. sporazuma. U slučaju ugovora o pružanju usluge, ovaj rok počinje teći od dana nakon što je potrošač primio potvrdu ugovora.
 • Prilikom prodaje proizvoda potrošačima, opći uvjeti nikada ne mogu obavezati potrošača da unaprijed plati više od 50%. Kada je utvrđeno predujam, potrošač ne može zahtijevati nikakva prava u vezi s izvršenjem odgovarajućeg naloga ili usluge, prije nego što se uplati predujam.
 • Potrošač ima obvezu odmah prijaviti netočnosti u podacima o plaćanju koji se poduzetniku daju ili navode.
 • Ako potrošač ne ispuni svoje obaveze plaćanja na vrijeme, nakon što ga je poduzetnik obavijestio o kašnjenju u plaćanju i preduzetnik je dao potrošaču rok od 14 dana da još uvijek ispuni svoje obaveze plaćanja, nakon što je izvršeno plaćanje ako se ne izvrši u ovom roku od 14 dana, na preostali iznos duguje se zakonska kamata, a preduzetnik ima pravo da naplati troškove vansudske naplate koje je imao. Ovi troškovi naplate iznose maksimalno: 15% na neizmirene iznose do 2.500 €; 10% na sljedećih 2.500 € i 5% na sljedećih 5.000 € uz minimalno 40 €, =. Preduzetnik može odstupiti od navedenih iznosa i procenata u korist potrošača.

Član 16 - Žalbeni postupak

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure
 • Žalbe zbog provedbe sporazuma moraju se poduzetniku podnijeti u potpunosti i jasno opisati u razumnom roku nakon što potrošač utvrdi nedostatke.
 • Na pritužbe predate poduzetniku odgovorit će se u roku od 14 dana od datuma primitka. Ako prigovor zahtijeva predvidljivo duže vrijeme obrade, poduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana s porukom primitka i naznakom kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.
 • Reklamaciju na proizvod, uslugu ili uslugu poduzetnika možete podnijeti i putem obrasca za reklamaciju na stranici potrošača web stranice Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 • Ukoliko se pritužba ne može riješiti zajedničkim savjetovanjem u razumnom roku ili u roku od 3 mjeseca od podnošenja pritužbe, nastaje spor koji je predmet postupka rješavanja spora.

Član 17 - Sporovi

 • Sporazumi između poduzetnika i potrošača na koje se ti opći uvjeti primjenjuju isključivo su uređeni nizozemskim zakonom.
 • Sporove između potrošača i poduzetnika oko sklapanja ili provedbe ugovora u vezi s proizvodima i uslugama koje će isporučiti ili isporučiti ovaj poduzetnik mogu, uz dužno poštovanje dolje navedenih odredbi, i potrošač i poduzetnik podnijeti Webshopu. Komisija za sporove., poštanski fah 90600, 2509 LP u Hagu (www.sgc.nl).
 • Spor će rješavati Komisija za sporove samo ako je potrošač u razumnom roku prvi podnio svoju žalbu poduzetniku.
 • Spor se mora dostaviti u pisanoj formi Komitetu za sporove najkasnije tri mjeseca od nastanka spora.
 • Ako potrošač želi da podnese spor Komitetu za sporove, preduzetnik je vezan ovim izborom. Ukoliko poduzetnik to želi, potrošač će se u roku od pet sedmica nakon pismenog zahtjeva preduzetnika u tom smislu morati pismeno izjasniti da li i on to želi ili želi da spor rješava nadležni sud. Ako preduzetnik ne bude obavešten o izboru potrošača u roku od pet nedelja, preduzetnik ima pravo da podnese spor nadležnom sudu.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 • Komisija za sporove se neće baviti sporom ili će obustaviti postupanje ako je preduzetniku odobrena obustava plaćanja, bankrotirao je ili je stvarno prekinuo svoje poslovanje, prije nego što je spor riješila komisija na ročištu i je donesena konačna odluka.
 • Ako je, pored Komisije za sporove Webshopa, nadležan još jedan komitet za sporove koji je priznat ili povezan sa Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) ili Institutom za žalbe finansijskih usluga (Kifid), Komitet za sporove Stichting Webshop Keurmerk je odgovoran za sporove koji se uglavnom bave način prodaje ili pružanja usluga na daljinu.preferencija ovlaštena. Za sve ostale sporove, druga priznata komisija za sporove povezana sa SGC-om ili Kifidom.

Član 18 - Industrijska garancija

 • Stichting Webshop Keurmerk jamči poštovanje obavezujućih savjeta Komisije za sporove Stichting Webshop Keurmerk od strane svojih članova, osim ako član odluči da podnese obavezujući savjet sudu na razmatranje u roku od dva mjeseca nakon što je poslan. Ova garancija se obnavlja ako je obavezujući savjet ostao na snazi ​​nakon revizije od strane suda i ako presuda iz koje to proizilazi postane pravosnažna. Do maksimalnog iznosa od 10.000 € po obavezujućem savjetu, ovaj iznos će potrošaču platiti Stichting Webshop Keurmerk. Za iznose veće od 10.000 € po obavezujućem savjetu, bit će plaćeno 10.000 €. Za višak, Stichting Webshop Keurmerk ima obavezu da se potrudi da osigura da se član pridržava obvezujućih savjeta.
 • Primjena ove garancije zahtijeva da potrošač uloži pismenu žalbu Stichting Webshop Keurmerk i da svoje potraživanje protiv poduzetnika prenese na Stichting Webshop Keurmerk. Ukoliko potraživanje prema preduzetniku premašuje 10.000 €, potrošaču se nudi da prenese svoje potraživanje u dijelu koji prelazi iznos od 10.000 € na Stichting Webshop Keurmerk, nakon čega će ova organizacija izvršiti uplatu u svoje ime i o trošku će zahtijevati to na sudu da zadovolji potrošača.

Član 19 - Dodatne ili različite odredbe

Dodatne ili odstupajuće odredbe ovih općih uvjeta ne smiju štetiti potrošača i moraju se zabilježiti u pisanom obliku ili na takav način da mogu biti pohranjene na pristupačan način na trajnom mediju.

Član 20. - Izmjena općih uvjeta poslovanja Stichting Webshop Keurmerk

 • Stichting Webshop Keurmerk neće mijenjati ove opšte uslove osim u konsultaciji sa Udruženjem potrošača.
 • Promjene ovih uvjeta će stupiti na snagu tek nakon što budu objavljene na odgovarajući način, uz razumijevanje da će u slučaju primjenljivih promjena tokom trajanja ponude prevladati odredba koja je najpovoljnija za potrošača.

Aneks I: Model obrasca za povlačenje

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
na:
 • [naam ondernemer]
 • [geografisch adres ondernemer]
 • [faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
 • [e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
Ja/mi* ovim obavještavam vas da ja/mi* ulazimo u naš sporazum u vezi
 • De verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
 • De levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
 • De verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept / herroepen *
Besteld op*/ontvangen op *
 • [datum narudžbe za usluge ili račun za proizvode]
 • [Ime potrošača]
 • [Adresa potrošača(a)]
 • [Potpis potrošača] (samo kada se ovaj obrazac preda na papiru)
* Precrtajte ono što nije primjenjivo ili popunite ono što je primjenjivo.